Mediterra , s.r.o. Praha, smlouvu o řízení tohoto zdravotnického zařízení a o úpravě dalších vztahů. Jednání, která vedení kraje chtělo uzavřít k 1. květnu, se protáhla.
"Smlouvu jsme však neuspěchali, protože jsme chtěli precizovat její ustanovení. K podpisu mandátní smlouvy došlo 7. května," informuje po mimořádném jednání Rady Karlovarského kraje hejtman Josef Pavel.
" >
Úvodní strana > Krajské listy > Uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a firmou Mediterra o krizovém řízení Nemocnice Cheb

 Uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a firmou Mediterra o krizovém řízení Nemocnice Cheb

Uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a firmou Mediterra o krizovém řízení Nemocnice Cheb
Karlovarský kraj, zřizovatel Nemocncie Cheb, uzavřel s firmou Mediterra , s.r.o. Praha, smlouvu o řízení tohoto zdravotnického zařízení a o úpravě dalších vztahů. Jednání, která vedení kraje chtělo uzavřít k 1. květnu, se protáhla.
"Smlouvu jsme však neuspěchali, protože jsme chtěli precizovat její ustanovení. K podpisu mandátní smlouvy došlo 7. května," informuje po mimořádném jednání Rady Karlovarského kraje hejtman Josef Pavel.

Hlavním tématem mimořádného jednání Rady kraje 7. května bylo vedle podpisu smlouvy dále jmenování ředitele Nemocnice Cheb a projednání auditu jejího hospodaření.

Uzavření smlouvy hejtman Josef Pavel komentuje: "V průběhu jednání obě strany došly k závěru, že je třeba smlouvu konstruovat ve 2 časových fázích."

Vedení kraje neznalo před 6. květnem, kdy mu byl audit hospodaření Nemocnice Cheb předložen, podrobně ekonomické poměry v nemocnici. Od odcházejícího ředitele nemocnice ing. Milana Burši navíc vedení kraje v krátké době obdrželo 2 verze finančního plánu (Jeden plán byl připraven se ztrátou 38 milionů Kč, druhý se ztrátou 31,7 milionu Kč).

"I firma Mediterra proto přijala náš návrh, aby smlouva měla 2 kroky. Prvním krokem je tedy uzavření smlouvy do 30. 6. 2003. K tomuto datu mandatář provede zásadní kroky - kontrolu zprávy o hospodaření nemocnice a zjištěných nedostatků a vypracuje návrhu opravných opatření, kontrolu správnosti vedení účetnictví, kontrolu řízení a výkon práv nemocnice, dále připraví a vypracuje finanční plán, prověří a vypracuje návrh realizace doplňkových činností, povede jednání k prosazení výhodnějšího postavení ve vztazích se zdravotními pojišťovnami a vypracuje návrhy řešení schválených opatření. To vše za úplatu 431 300 Kč," pokračuje hejtman Pavel.

Druhým krokem (od 1. 7. do 31. 12.) bude provedení dalších činností. Mandatář provede přijatá opatření, soustavně bude vykonávat kontrolu dodržování finančního plánu včetně plánu peněžních toků, soustavně bude kontrolovat správu a hospodaření nemocnice, bude kontrolovat vedení správnosti účetnictví a řízení výkonu práv a povinností nemocnice jakožto zaměstnavatele, provede optimalizaci logistického zabezpečení nemocnice," pokračuje hejtman ve výčtu detailů podepsané smlouvy.

Druhý krok smlouvy bude za úplatu minimálně 696 tisíc Kč, maximálně však 1,362 milionu Kč. Maximální výše odměny může být krácena za neplnění některých úkolů a ukazatelů až do výše 50 procent. Smlouva zakotvuje i smluvní pokuty za naplnění či spíše porušování ustanovení smlouvy - sankce ve výši 50 tisíc Kč (např. za provádění opatření bez souhlasu zřizovatele).

Smlouva stanoví co ředite má dělat a co nesmí dělat bez předchozího souhlasu zřizovatele (např. zatěžovat nemovitosti nemocnice právy třetích osob a nabývat nemovitosti pro nemocnici, rušit lůžka či komplementární oddělení nemocnice nebo jakkoliv měnit rozsah zdravotnických služeb, uzavírat smlouvy a činit právní úkony nad převyšující částku 250 tisíc korun, uzavírat smlouvy a závazky překračující datum 31. 12. 2003, zvyšovat limit oběmu mzdových prostředků, zvyšovat limit oprav a investic).

"Smlouva je poměrně podrobná a má pro Mediterru i jím doporučeného ředitele řadu limitních opatření," dodává na vysvětlenou Josef Pavel.

Rada kraje dále jmenovala ředitele Nemocnice Cheb na doporučení společnosti Mediterra. Je jím finanční poradce ing. Josef Beran (nar. 9. 3. 1951 v Praze), někdejší ekonomickým náměstek ředitele FN Motol v době řešení obdobných problémů, které má nyní Nemocnice Cheb. Josef Beran je expertem na krizové řízení nemocnic. Do funkce nastoupil dnes, 12. května, kdy jej hejtman představil starostovi města Cheb Janu Svobodovi a kolektivu primářů nemocnice.

Počátkem roku bylo Karlovarským krajem vypsáno výběrové řízení na auditorskou firmu, která by prověřila hospodaření zdravotnických zařízení. Vítězem se stala firma HZ Praha.

6. května vedení kraje obdrželo závěry auditu. Ty jasně hovoří o kritické ekonomické situaci chebské nemocnice.

"Roční výše provozní ztráty se pohybuje kolem 50 milionů Kč a dle posuzovaných skutečností a dokumentů nelze očekávat žádný výrazný obrat do budoucna. Negativní tendencemi jsou záporný rychle rostoucí výsledek hospodaření, výrazný a nadprůměrný růst mzdových a osobních výdajů ve srovnání s růstem výkonů služeb. Jako zásadní je třeba vyřešit problém sestavování rozpočtů. Sestavovat neustále ztrátové rozpočty je pokračováním minulých chyb," cituje hejtman z auditorské zprávy.

"S tímto se samozřejmě nechceme smířit a chceme se pokusit o zlepšení ekonomických ukazatelů. Jde nám o to zastavit tendence, které už přivedly ke krachu nemocnici v Plané na Tachovsku. Víceméně se potvrdily všechny naše obavy. Jde nám v první řadě o to, abychom chebskou nemocnici uchránili a zachovali," pokračuje Josef Pavel.

Ministryně zdravotnictví Marie Součková při své únorové návštěvě v Karlovarském kraji uvedla, že naděje na oddlužení Nemocnice Cheb státem předpokládá vypracování auditu hospodaření.

"My jsme prvním krajem, který audit zvláštního určení nyní už má. To je podklad pro naše další jednání s ministryní zdravotnictví o oddlužení nemocnice. Stále věříme, že se nám podaří Nemocnici Cheb oddlužit. V tomto procesu, který jsme započali, vidíme pro chebskou nemocnici novou naději," dodává závěrem hejtman Josef Pavel.

Za stránku zodpovídá:
Datum vydání: 12.5.2003 0:00