Úvodní strana > Krajské listy > Projekt na 1. etapu modernizace letiště Karlovy Vary kraj už podal ministerstvu dopravy

 Projekt na 1. etapu modernizace letiště Karlovy Vary kraj už podal ministerstvu dopravy

29. července 2004 byl ministerstvu dopravy podán projekt Karlovarského kraje "Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa". Karlovarský kraj jako konečný příjemce se tak uchází o dotaci ze strukturálních fondů EU, konkrétně z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje). Pro takto zaměřený projekt bylo možné podat žádost v rámci Operačního programu Infrastruktura, kde v rámci priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu bylo navrženo opatření 1.3 - Modernizace civilních letišť nadregionálního významu.

Karlovarský kraj se stal vlastníkem letiště Karlovy Vary po transformaci státního podniku Česká správa letišť (ČSL) realizované vydáním speciálního zákona č. 166/2004 Sb., a to s účinností od 1. 7. 2004. Karlovarskému kraji tak bylo svěřeno tímto způsobem vlastnictví i hospodaření na provozuschopném letišti, jehož technický stav a vybavení již ale neodpovídá záměrům, které nový vlastník od provozu letiště v budoucnosti očekává.

"Za účelem uvedení stavu letiště Karlovy Vary na takovou úroveň, kterou určil Karlovarský kraj ve schváleném Aktualizaci programu rozvoje Karlovarského kraje v opatření 4.1 "Modernizace a rozvoj dopravní sítě, napojení kraje na evropskou dopravní síť a propojení s okolními kraji" - podopatření 4.1.3 "Modernizace letišť a rozšiřování letecké dopravy", rozhodlo 24. 6. 2004 Zastupitelstvo Karlovarského kraje svým usnesením o přípravě, realizaci a spolufinancování projektu, který bude předložen jako žádost o dotaci ze strukturálních fondů," informuje 1. náměstek hejtmana Jan Zborník.

Projekt "Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa" řeší modernizací přistávací a vzletové dráhy letiště zlepšení jejích technicko - provozních parametrů, tj. zvýšení únosnosti přistávací a vzletové dráhy pro možnost přistávání letadel určité hmotnostní kategorie při zvyšujícím se počtu pohybů, upravení vodorovné geometrie dráhy pro zvýšení bezpečnosti provozu při splnění přísnějších kritérií a prodloužení životnosti dráhy s kvalitnějším povrchem pro očekávané navyšování provozu.

"Záměrem je rekonstruovat stávají přistávací a vzletovou dráhu. Vyčerpání její fyzické životnosti lze očekávat za 3 až 5 let. K rekonstrukci dráhy o délce 2 150 m dojde při zachování půdorysných rozměrů se zlepšením geometrie povrchu. Požadován je rozhled dle příslušných předpisů a zvýšení únosnosti dráhy tak, aby byla zachována možnost provozu letadel o vzletové hmotnosti 59 tun, kterou má typický Boeing 737-400. Životnost vozovky má být 20 let pro počet pohybů vycházející z předpokládaného výchozího stavu roku 2004, tj. 480 pohybů letadel za rok při meziročním přírůstku 5 - 10 %," konkretizuje Zborník.

Vlastní stavba obsahuje úpravu podélného profilu dráhy vybouráním konstrukce dráhy a provedení konstrukce nové v délce 510 m a šířce 30 m společně s novou výškovou úpravou povrchu, zvýšení únosnosti na zbylé části dráhy (v délce 1 640 m) zvýšením tloušťky živičných vrstev o 15 cm, opravy a úpravy odvodňovacího systému a provedení nového denního značení dráhy.

Následující II. etapa modernizace by měla obsahovat rekonstrukci světelného vybavení dráhy a úpravu odbavovacích prostor dle Schengenských dohod, záměrem III. etapy modernizace je prodloužení a rozšíření přistávací a vzletové dráhy, ale její realizace kromě finančních faktorů závisí na skutečné potřebě ovlivňované technickým vývojem letadel.

Souběžně s tímto projektem jsou realizovány aktivity státního podniku Řízení letového provozu (ŘLP), které rovněž zásadním způsobem přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu letiště. Sem patří například investice do nového řídícího radiomajáku.

"Všeobecným cílem projektu je zkvalitnění a zvýšení letecké dostupnosti Karlovarského kraje, jeho napojení na evropské dopravní sítě. Rozšiřováním letecké dopravy chce kraj podporovat podnikatelské aktivity zvláště v oblasti lázeňství a cestovního ruchu a tím hodlá přispět k celkovému rozvoji Karlovarského kraje," dodává vicehejtman Jan Zborník.

Předkládaná projektová žádost, kterou zpracovalo oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje s pomocí subdodávek firmy Investon, s.r.o., má investiční náklady ve výši 95 milionů Kč (bez DPH). Požadovaná výše dotace je v souladu s příslušnými pravidly 46,5 milionu Kč. Celková výše investičních nákladů projektu včetně DPH je 115 milionů korun.

Podle pravidel Operačního programu Infrastruktura musí být o předložené žádosti rozhodnuto do 55 dnů od předložení. To znamená, že se o žádosti Karlovarského kraje i jeho konkurentů (Moravskoslezský a Jihomoravský kraj) bude pravděpodobně rozhodovat 23. září 2004. Teprve potom se Karlovarský kraj dozví, zda a případně kolik peněz obdrží z částky zhruba 134 milionů Kč, která je k dispozici pro všechna 3 regionální letiště (Karlovy Vary, Ostrava, Brnoasi 134 mil. Kč). Pak se také ukáže, jestli Karlovarský kraj bude moci realizovat své záměry s provozováním a rozvojem letiště Karlovy Vary.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 4.8.2004 0:00