Úvodní strana > Dotace > PODPORA VČELAŘSTVÍ

 PODPORA VČELAŘSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ

  
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo 12_usnes_zast_211101.pdfZK 358/11/21 ze dne 1. 11. 2021
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
Na pořadí žádosti záleží! 
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 4. 1. 2022, 9.00 hodin
 - do 17. 1. 2022, 16.00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže. 
 
Důležité dokumenty:​
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Adéla Dolanská
+420 354 222 646
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 22. 12. 2021

 
 
Archiv informací:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ
  
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo   ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo  RK 84/02/21 ze dne 1. 2. 2021
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
Na pořadí žádosti záleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─ od 8. 3. 2021, 10:00 hodin
─ do 22. 3. 2021, 16:00 hodin 
 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, avšak nejdříve 10 pracovních dnů předem. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel  musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději:do 10 pracovních dnů po  odeslání elektronické žádosti, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí na podatelnu Karlovarského kraje na adresu: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti opatřené vlastnoručním podpisem žadatele včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje: siqbxt2 elektronický dokument, který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
 
Důležité dokumenty:

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Stanislava Zettlová
+ 420 354 222 307, +420 736 650 229
 
Ing. Václav Lupínek
+ 420 354 222 296, +420 736 650 392
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 1. 2. 2021​​​​
Za stránku zodpovídá: Ing. Václav Lupínek
Datum poslední změny: 13.9.2022 12:53