Úvodní strana > Dotace > VYBAVENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM NA VYSÍLACÍ STANDARD DVB - T2

 VYBAVENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM NA VYSÍLACÍ STANDARD DVB - T2

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA VYBAVENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM NA VYSÍLACÍ STANDARD DVB - T2

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 433/12/19 ze dne 16. 12. 2019

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1208/11/20 ze dne 9. 11. 2020

administrátor programu: odbor sociálních věcí

informační seminář: z důvodu trvání nouzového stavu v souvislosti s covid-19 se seminář nebude konat, náhrada proběhne formou individuálních konzultací emailem či telefonicky

 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 22. 12. 2020, 9:00 hodin

- do 28. 12. 2020, 16:00 hodin.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:

- od 8. 12. 2020, 9:00 hodin.

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje (s čárovým kódem elektronické žádosti) vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:

a) který je elektronickou žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo

b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT

a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. V případě, že je dána povinnost dodat přílohu v originálu či ověřené kopii, je nutno provést autorizovanou konverzi i těchto dokumentů.

 

Důležité dokumenty:

program-DVBT2-final.docProgram

vyhlaseni-DVBT2-2021.docVyhlášení programu

pravidla-DVBT2-2021.docPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

vzor-zadost-DVBT2-2021.docVzor žádosti o poskytnutí dotace

smlouva-DVBT2-2021.docVzor veřejnoprávní smlouvy

vzor-prohlaseni-de-minimis-DVBT2-2021.docVzor čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

specifikace-projektu-DVBT2-2021.docFormulář Specifikace projektu

cestne-prohlaseni-zadatele-DVBT2-2021.docČestné prohlášení žadatele o dotaci

zadost-o-platbu-DVBT2-2021.docFormulář žádost o platbu

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Anna Vendlová

+420 354 222 241

anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno dne 13. 11. 2020

 

 

Archiv:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA VYBAVENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM NA VYSÍLACÍ STANDARD DVB - T2


 

Důležitá informace pro žadatele:

Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinacované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny. Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze.

Příklad:

Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti byla 90 kalendářních dnů. Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 215 kalendářních dnů, tj. 90 + 75 + 50 (za předpokladu, že stav nouze bude trvat od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020). Lhůta začíná plynout ode dne přijetí žádosti o dotaci do elektronického systému.

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 433/12/19 ze dne 16. 12. 2019

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 133/02/20 ze dne 10. 2. 2020

administrátor programu: odbor sociálních věcí

termín konání informačního semináře pro žadatele: 11. 3. 2020, od 10:00 hodin

 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 17. 3. 2020, 9:00 hodin

- do 23. 3. 2020, 16:00 hodin.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:

- od 3. 3. 2020, 9:00 hodin.

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje (s čárovým kódem elektronické žádosti) vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:

a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo

b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT

a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. V případě, že je dána povinnost dodat přílohu v originálu či ověřené kopii, je nutno provést autorizovanou konverzi i těchto dokumentů.

 

Důležité dokumenty:

program-DVBT2-final.docProgram

vyhlaseni-DVBT2-2020.docVyhlášení programu

pravidla-DVBT2-2020.docPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

vzor-zadost-DVBT2-2020.docVzor žádosti o poskytnutí dotace

smlouva-DVBT2-2020.docVzor veřejnoprávní smlouvy

vzor-prohlaseni-de-minimis-DVBT2-2020.docVzor čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

specifikace-projektu-DVBT2-2020.docFormulář Specifikace projektu

cestne-prohlaseni-zadatele-DVBT2-2020.docČestné prohlášení žadatele o dotaci

zadost-o-platbu-DVBT2-2020.docFormulář Žádost o platbu

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Anna Vendlová

+420 354 222 241

anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno dne 12. 2. 2020​​

Za stránku zodpovídá: Anna Vendlová
Datum poslední změny: 12.1.2021 9:10