Úvodní strana > Dotace > PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

 PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
termín konání informačního semináře pro žadatele: proběhl dne 4. 1. 2019 od 16.30 hodin 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 22. 1. 2019, 9:00 hodin
        do 28. 1. 2019, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 8. 1. 2019, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 
7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
Důležité dokumenty:
Formulář profilu žadatele (pouze u žadatelů, kteří žádají o dotaci na podporu pravidelné činnosti)
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Barbora Ančincová
+420 354 222 214, +420 736 650 305
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 21. 12. 2018
  

  

Vyhlášení pro rok 2018 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE – PRAVIDELNÁ ČINNOST: 


schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017


vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017

administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy oddělení organizační, správní, mládeže a sportu 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení  1. 2. 2018, 8:00 hod.
Ukončení  28. 2. 2018, 17:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení  5. 3. 2018, 17:00 hod.

 
 

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

Důležité dokumenty:
 
Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Barbora Ančincová
+420 354 222 214, +420 736 650 305
barbora.ancincova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Pavel Kubeček
+420 354 222 184, +420 736 650 096
pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz
 

vedoucí oddělení organizačního, správního, mládeže a sportu 
Dana Martincová
+420 354 222 454, +420 736 650 345
dana.martincova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.


Zveřejněno 22. 12. 2017

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Barbora Ančincová
Datum poslední změny: 25.2.2020 13:29