Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE:
 
Důležitá informace pro žadatele:
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 168/06/20 zrušení vyhlášení a administraci výše uvedeného programu. Doposud došlé žádosti nebudou hodnoceny a nebude o nich rozhodováno.
 
Důležitá informace pro žadatele:
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze.
Lhůty uvedené ve vyhlášení se liší dle jednotlivých dotačních programů.
Například:
Např. Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti byla 90 kalendářních dnů. Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 215 kalendářních dnů, tj. 90 + 75 + 50 (za předpokladu, že stav nouze bude trvat od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).  Lhůta začíná plynout ode dne přijetí žádosti o dotaci do elektronického systému.

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1533/12/19 ze dne 20. 12. 2019
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Termín konání informačního semináře pro žadatele: 11. 2. 2020 od 13.00, zasedací místnost 220 B Krajského úřadu
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ . Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  • od 18. 2. 2020, 9:00 hodin 
  • do 24. 2. 2020, 16:00 hodin
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
  • od 4. 2. 2020, 9:00 hodin
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.   
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě).  Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě žadatel splní také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronických podpisem žadatele,
 
nebo
 
b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
 
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.  

Důležité dokumenty:
Program
27_pravidla_prevence_rizikoveho_chovani.docxPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  
Sablona_zadost.docxVzor žádosti o poskytnutí dotace
Sablona_smlouva.docxVzor veřejnoprávní smlouvy
Sablona_financni_vyporadani.xlsxVzor finančního vypořádání
27_popis_projektu_a_rozpocet.docxFormulář popisu projektu a rozpisu předpokládaného rozpočtu

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Eva Cíchová
+420 354 222 446
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 22. 1. 2020
_____________________________________________________________________________________________________
Archiv - Výzva pro rok 2019


Program

Vyhlášení programu

Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  
Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Vzor veřejnoprávní smlouvy
Priloha_vzor_financni_vyporadani.xlsxVzor finančního vypořádání

Formulář popisu projektu a rozpisu předpokládaného rozpočtu

Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Cíchová
Datum poslední změny: 18.6.2020 8:40