Úvodní strana > Dotace > ​PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU KREATIVITY, SPOLUPRÁCE A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU DĚTÍ A MLÁDEŽE V KARLOVARSKÉM KRAJI

 ​PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU KREATIVITY, SPOLUPRÁCE A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU DĚTÍ A MLÁDEŽE V KARLOVARSKÉM KRAJI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU KREATIVITY, SPOLUPRÁCE A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU DĚTÍ A MLÁDEŽE V KARLOVARSKÉM KRAJI
 
Důležitá informace pro žadatele:
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 168/06/20 zrušení vyhlášení a administraci výše uvedeného programu. Doposud došlé žádosti nebudou hodnoceny a nebude o nich rozhodováno.
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje RK 220/02/19 ze dne 25. 2. 2019
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
termíny konání informačních seminářů pro žadatele: od 21. 3. 2019, 16:00 hodin do 21. 3. 2019, 17:30 hodin (čtvrtek); od 25. 3. 2019, 17:00 hodin do 25. 3. 2019, 18:30 hodin (pondělí)
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 2. 4. 2019, 9:00 hodin
        do 9. 4. 2019, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 19. 3. 2019, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
 
a)     který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, 
nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
 
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
Důležité dokumenty:
Vyhlaseni_programu.docxVyhlášení programu
Pravidla_krativita.docxPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Barbora Ančincová
+420 354 222 214, +420 736 650 305
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 01. 03. 2019
Za stránku zodpovídá: Ing. Barbora Ančincová
Datum poslední změny: 18.6.2020 8:40