Úvodní strana > Dotace > PODPORA ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

 PODPORA ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ: 

 

Důležitá informace pro žadatele:

schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 55/02/22 ze dne 28. 2. 2022  
  
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádostí nezáleží!
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  • od 7. 4. 2022 od 9.00 hod.
  • do 14. 4. 2022 od 16.00 hod.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, avšak nejdříve 10 pracovních dnů předem. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.  
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit včetně povinných příloh Karlovarskému kraji do 2. 5. 2022, 16:00 hodin na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže. 

Důležité dokumenty:Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Eva Cíchová
+420 354 222 446
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz

 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Zveřejněno 7. 3. 2022

 
Archiv informací:
 
Vyhlášený program pro rok 2021

Důležité dokumenty:
  • Program_odborna_kvalifikace.docxProgram 
  • Vyhlaseni_pravidla_odborna_kvalifikace.pdfVyhlášení programu 
  • P1_Vzor_Smlouva_dotace.docVzor veřejnoprávní smlouvy
  • P6_formular_fin_vyuctovani_kraj.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná krajem)
  • P7_formular_fin_vyuctovani_obec.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná obcí nebo svazkem obcí)
  • P2_Priloha_Kvalifikacni_dohoda.docxVzor kvalifikační dohody
  • P3_Priloha_Povinne_udaje.docxVzor formuláře dalších povinných příloh k žádosti
  • P5_Priloha_Oznameni_nesplneni_zavazku.docVzor oznámení o nesplnění závazku

Příloha č. 6 - Závazek obce o poskytnutí dotace minimálně ve stejné výši jako kraj (v případě příspěvkové organizace vykonávající činnost školy zřizované obcí)
- vzorový formulář k této příloze neexistuje - obec doloží závazek písemnou formou
Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Cíchová
Datum poslední změny: 1.6.2022 15:47