Úvodní strana > Dotace > PODPORA ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

 PODPORA ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ: 

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018
 
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Termín konání informačního semináře pro žadatele: 14. 1. 2019, 14:00 - 15:00, zasedací místnost č. 220 na budově "B" krajského úřadu
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ . Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  • od 21. 1. 2019, 9:00 hodin 
  • do 28. 1. 2019, 16:00 hodin
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
  • od 7. 1. 2019, 9:00 hodin
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.   
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě).  Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě žadatel splní také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronických podpisem žadatele,
 
nebo
 
b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
 
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. 

Důležité dokumenty:
28_priloha_vyuctovani_kraj.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná krajem)
28_priloha_vyuctovani_obec.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná obcí nebo svazkem obcí)
Vzor kvalifikační dohody
28_priloha_dalsi_povinne_udaje.docxVzor formuláře dalších povinných příloh k žádosti
28_priloha_nesplneni_zavazku.docVzor oznámení o nesplnění závazku

Příloha č. 6 - Závazek obce o poskytnutí dotace minimálně ve stejné výši jako kraj (v případě příspěvkové organizace vykonávající činnost školy zřizované obcí)
- vzorový formulář k této příloze neexistuje - obec doloží závazek písemnou formou

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Eva Cíchová
+420 354 222 446
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
 
Ing. Stanislav Jambor, vedoucí oddělení vzdělávání a evropských programů  
+420 354 222 358, +420 736 650 951
stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.


Zveřejněno 19. 12. 2018 

  
Archiv informací:

 

Vyhlášený program pro rok 2018

 

Důležité dokumenty:


Příloha č. 7 - Závazek obce o poskytnutí dotace minimálně ve stejné výši jako kraj (v případě příspěvkové organizace vykonávající činnost školy zřizované obcí)
- vzorový formulář k této příloze neexistuje - obec doloží závazek písemnou formou

   

Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Cíchová
Datum poslední změny: 15.7.2019 7:18