Úvodní strana > Dotace > PODPORA JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 PODPORA JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - 2022
 
 - schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
 - administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízeníadministrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 20. 1. 2022, od 9:00 hodin
 - do 27. 1. 2022, do 14:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
  
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Dana Hajnová
354 222 267, 739 604 879
 
 
Ing. Libor Davídek
354 222 528, 736 650 012
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 
Zveřejněno 20. 12. 2021
 

 
Archiv informací:
 
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - 2021
 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK_486_12_17.pdfZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017
 - vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK_84_02_21.pdfRK 84/02/21 ze dne 1. 2. 2021
 - administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 4. 3. 2021, 9:00 hodin
 - do 11. 3. 2021, 15:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:
 - od 18. 2. 2021, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
  
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Dana Hajnová
354 222 267, 739 604 879
 
Ing. Libor Davídek
354 222 528, 736 650 012
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 1. 2. 2021
 
 
 

 
Archiv informací:
 
Vyhlášený program pro rok 2020
 
Důležitá informace pro žadatele:
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů.
Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - 2020

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZKK č. 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK č. 1533/12/19 ze dne 20. 12. 2019
administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení krizového řízení
termín konání informačního semináře pro žadatele: 15. 1. 2020 od 9:00 hodin do 12:00 hodin 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 4. 2. 2020, 9:00 hodin
        do 10. 2. 2020, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:
         od 21. 1. 2020, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí,
 
na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby.
Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání u doručovací služby.
 
Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
 
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
 
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
 
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
Důležité dokumenty:
 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 

Dana Hajnová
+420 354 222 267, +420 739 604 879
 
Ing. Libor Davídek
+420 354 222 528, +420 736 650 012
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 3. 1. 2020
 

  
Archiv informací:
 
Vyhlášený program pro rok 2019
 
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE: 
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje ZKK č. 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje  RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018
administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení krizového řízení
termín konání informačního semináře pro žadatele: 15. 1. 2019 od 9:00 hodin do 12:00 hodin
 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 22. 1. 2019, 9:00 hodin
        do 28. 1. 2019, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 8. 1. 2019, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Varya to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 

Dana Hajnová
+420 354 222 267, +420 739 604 879
 
Ing. Libor Davídek
+420 354 222 528, +420 736 650 012
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 20. 12. 2018
 
 
Archiv informací:
 

Vyhlášený program pro rok 2018

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE: 

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje ZKK č. 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017   

administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení krizového řízení

 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení     1. 02. 2018, 09:00 hod.
Ukončení    14. 02. 2018, 17:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení     19. 02. 2018, 17:00 hod.

 

 

 

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

Důležité dokumenty:

 

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Dana Tvrdá
+420 354 222 267, + 739 604 879 
dana.tvrda@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení krizového řízení
Ing. Libor Davídek
+ 420 354 222 528, + 420 736 650 012
libor.davidek@kr-karlovarsky.cz

 

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Zveřejněno dne 28. 12. 2017.


 

Archiv informací:

 

Vyhlášený program pro rok 2017

Přílohy pravidel:

  • PRAV.pdfPRAVIDLA pro poskytování dotace pro JSDH obcí v roce 2017
  • P1.pdfPříloha č.1 - Předpokládaná výše dotace pro JSDH obcí na rok 2017
  • P2.pdfPříloha č.2 - Lhůty pro podání žádostí o dotaci
  • P3.docPříloha č.3 - Žádost o dotaci na výdaje JSDH obcí z rozpočtu kraje
  • 2017-P4.docxPříloha č.4 - VZOR veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
  • P5.pdfPříloha č.5 - Kritéria hodnocení žádostí obcí pro poskytování dotace

     

Kontaktní osoba:  Dana Tvrdá, tel: 354 222 267, 739 604 879, e-mail: dana.tvrda@kr-karlovarsky.cz  

Schválené příspěvky

 

Za stránku zodpovídá: Dana Hajnová
Datum poslední změny: 1.3.2022 13:13