Úvodní strana > Dotace > Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje

 Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje

loga_IP

Hlavním cílem projektu Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje je zvýšení efektivnosti a kvality veřejných služeb poskytovaných krajským úřadem.

Dalšími /specifickými/ cíli projektu jsou:

 • optimalizace potřebných kapacit KÚ KK ve vztahu k poskytovaným veřejným službám s cílem zvýšení efektivity při poskytování těchto služeb
 • optimalizace personálního obsazení systemizovaných míst KÚ KK na základě analýzy kompetenční a profesní způsobilosti zaměstnanců
 • vytvoření systému pravidelného hodnocení zaměstnanců na základě měřitelných kritérií u poskytovaných služeb
 • vyškolení příslušných zaměstnanců KÚ KK v metodice použité v rámci projektu pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti výstupů projektu
 • implementace informačního systému pro personalistiku
 • implementace doporučení do praxe

Realizační fáze projektu:

Projekt je realizován prostřednictvím několika dílčích auditů. Prvním auditem je personálně-kapacitní audit, který stanovil potřebné kapacity a optimální strukturu krajského úřadu. Následoval audit kompetenční a profesní způsobilosti zaměstnanců. Poté byl uskutečněn audit systému hodnocení a motivace zaměstnanců. Po uskutečnění jednotlivých auditů byl implementován informační systém pro řízení lidských zdrojů. Následně  krajský úřad implementuje navržená opatření, bude sledovat jejich dopady a případně bude uskutečňovat nápravná opatření.

Projekt je realizován od září 2010 do srpna 2012.

Realizační tým projektu:

Vedoucí projektu: Ing. Marie Tomsová
Projektoví manažeři: Mgr. Daniel Tovth, Ing. Helena Nováková
Projektový koordinátor: Ing. Helena Nováková
Finanční manažeři: Pavla Šarochová, Ing. Regina Kindratová 
Asistentka: Ing. Regina Kindratová
Odborný garant: Lenka Fratričová

Informace o průběhu projektu:

 • projekt ukončil 1. etapu – Zajištění výběrových řízení a dne 12.5.2011 byla podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení, společností NeXA, s. r. o.

 • projekt  za spolupráce externí firmy NeXA, s. r. o. realizoval další aktivity:
  •  kapacitní audit,
  • audit hodnotícího a motivačního systému,
  • audit kompetenční a profesní způsobilosti zaměstnanců
  • vzdělávání personalistů
  • implementace IS pro řízení lidských zdrojů

 • dne 9. června 2011 se uskutečnilo představení projektu a školení pro vedoucí pracovníky úřadu

Seminář 9.6.2011   Seminář 9.6.2011   Seminář 9.6.2011


Účastníci školení se dozvěděli podrobnosti o harmonogramu projektu, jednotlivých etapách i aktuálních krocích:

 • Po školení proběhlo dotazníkové šetření mezi vedoucími i mezi řadovými zaměstnanci KÚKK. V rámci tohoto dotazníkového šetření byly získány informace potřebné pro kapacitní audit, kompetenční audit a audit hodnotícího a motivačního systému

 • Další fází projektu byly schůzky s vedoucími zaměstnanci KÚKK, v rámci kterých proběhly konzultace rozdílů nebo nejasnosti z vyplněných dotazníků.

Personální audit   Perosnální audit

V rámci projektu proběhlo vzdělávání personalistů – na tomto školení, kterého se zúčastnili nejen zaměstnanci z oddělení personálních věcí a vzdělávání, ale také vedoucí personálně velkých odborů, byli účastníci seznámeni s podrobnostmi projektu a s vypracovanými metodikami. Těmito metodikami se budou řídit další aktivity personálního auditu.

Personální audit   Personální audit

Metodika řízení lidských zdrojů (pdf)

 • V září 2011 se uskutečnilo několik dalších akcí spojených jak s kapacitním tak i s kompetenčním auditem:
  • Dotazníkové šetření mezi všemi zaměstnanci – osobnostní dotazník a dotazník týmových rolí
  • Development centrum – aktivita určená pro všechny vedoucí zaměstnance úřadu, jejímž cílem bylo sledovat týmovou spolupráci, reakce ve stresových situacích a přístup k řešení úkolů.

Personální audit

 • Aktivita s názvem kapacitní audit byla ukončena vyhotovením všech výstupů, kterými jsou např. analýza stávajícího využití kapacit, optimalizace přerozdělení agend, návrh optimalizované organizační struktury atd.

 • Audit kompetenční a profesní způsobilosti zaměstnanců vycházel mj. z dotazníkového šetření a provedeného development centra. Zaměstnanci i vedoucí byli individuálně seznámeni s výsledky auditu (s osobnostními profily, s týmovými rolemi a s možností dalšího rozvoje). Jeho výsledkem byl seznam opatření/doporučeného vzdělávání pro zaměstnance, jejichž způsobilost nebyla vyhovující. Dalším výstupem této fáze projektu byl seznam kompetencí pro zaměstnance a vedoucí.

Personální audit   Personální audit   Personální audit

 • Audit hodnotícího a motivačního systému zmapoval současný systém a navrhl nové řešení hodnocení a motivace zaměstnanců založené na kompetenčních způsobilostech a manažerských předpokladech.

Personální audit   Personální audit

 • Implementace informačního systému pro řízení lidských zdrojů. K současnému IS byly v rámci projektu přidány funkcionality, které zefektivní personální práci na KÚKK. Jedná se o modul umožňující administraci výběrových řízení na nové zaměstnance, administraci vzdělávacích aktivit, správu dokumentů v oblasti personalistiky, nástroj pro hodnocení zaměstnanců atd.

Personální audit

 • Poslední aktivitou projektu Personální audit KÚKK je plán a implementace navrhovaných opatření. V rámci této aktivity došlo k zavedení hodnotícího a motivačního systému do praxe. Dále byl vytvořen plán a proběhla následná implementace navrhovaných opatření (na základě zjištění z realizovaných auditů). Úspěšnost opatření, která se v rámci personálního auditu realizovala, byla závěrem projektu vyhodnocena. Před ukončením realizace projektu proběhlo také seznámení vedoucích zaměstnanců s výsledky auditu, byla jim představena jednotlivá přijatá opatření a jejich dopad. Vedoucím byl také prezentován nový elektronický nástroj pro hodnocení a motivaci zaměstnanců.

Personální audit     Personální audit
 

Realizace aktivit projektu byla v souladu s harmonogramem ukončena dne 31.8.2012.

Celý název projektu: Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00124

Propagační leták (pdf)

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Ing. Regina Kindratová
Datum poslední změny: 29.9.2014 10:44