Úvodní strana > Dotace > Individuální projekt Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

 Individuální projekt Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

loga_IP

Aktuálně

Individuální projekt byl úspěšně ukončen ke dni 30. 4. 2011.

Video ze závěrečné konference k individuálnímu projektu.

Závěrečný článek k individuálnímu projektu.

V rámci indidivuálního projektu bylo vyškoleno 20 odborníků v supervizních dovednostech.

  • seznam vyškolených odborníků

 

Dne 26. 4. 2011 se v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje od 9:00 uskuteční závěrečná konference k individuálnímu projektu

 

Karlovarský kraj vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Nákup nábytku v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast transformace"

 

Závěrečný klip2_v4.wmvTV klip k individuálnímu projektu.

Dne 27. 1. 2011 se v Městském domě Kultury v Sokolově uskutečnil Kulatý stůl na téma Analýza prostředí a nákladovost sociálních služeb

Dne 26. 1. 2011 se na Krajském úřadu Karlovarského kraje uskutečnil Kulatý stůl na téma Analýza prostředí a nákladovost sociálních služeb

Článek Dolmen, o.p.s. "První noc v chráněném bydlení".

Dne 30.9.2010 se na Krajském úřadu Karlovarského kraje, v Zastupitelském sále, uskutečnil Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu práce.

 

Dne 13.9.2010 se v klubovně v areálu penzionu Hestia v Karlových Varech uskutečnil Kulatý stůl na téma Problematika způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví.

Dne 18.3.2010 se v Krajské knihovně Karlovarského kraje uskutečnil Kulatý stůl na téma Záměr přípravy metodického postupu při hodnocení stupně závislosti uživatelů/zájemců o sociální službu.

Kulaté stoly na téma Podpora uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce v podmínkách Karlovarského kraje proběhly také v Sokolově (dne 24.3.2010) a v Karlových Varech (dne 20.4.2010).  

 

V rámci individuálního projektu se dne 25.2.2010 uskutečnil v Chebu Kulatý stůl na téma Podpora uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce v podmínkách Karlovarského kraje. Cílem Kulatého stolu bylo jednání se zástupci zainteresovaných subjektů podílejících se na zapojení uživatelů sociálních služeb (osob se zdravotním postižením) na trh práce.

 

klip_kv_1_1.wmvTV spot k individuálnímu projektu.

Článek z novin, listopad 2009.

V rámci individuálního projektu je v období od prosince 2009 do února 2011 realizováno "Vzdělávání managementu, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách".

V rámci individuálního projektu je v období od prosince 2009 do března 2011 realizován výcvik "Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech".

Dne 22.9.2009 proběhl k individuálnímu projektu "Kulatý stůl", jehož cílem bylo seznámení se s cíli a aktivitami projektu. Účastníky kulatého stolu byli kromě realizačního týmu také zástupci obcí, měst a zástupci oslovených sociálních zařízení.

Projekt řídí realizační tým, složený ze zástupců Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. (dále jen APDM) a odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve spolupráci s firmou Instand o.s.

Realizační tým se schází jednou za měsíc (po celou dobu projektu), náplní schůzek je monitorování průběhu jednotlivých aktivit projektu, plnění stanoveného časového harmonogramu, projednání kvality výstupů projektu a jejich schvalování, výměna informací o plnění aktivit projektu, sjednocování postupů a projednávání případných změn.

Realizace projektu bude dále zajištěna ustavením monitorovací skupiny, jejímiž členy budou členové realizačního týmu a zástupců klíčových obcí a měst.

V srpnu podal Karlovarský kraj 1. monitorovací zprávu o stavu projektu na MPSV, součástí zprávy byla také žádost o platbu pro zajištění dalšího chodu projektu.

V srpnu byla vyhlášena veřejná zakázka "Výběr zpracovatele TV spotů v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele". Cílem TV spotu je připravit veřejnost na to, že se mohou ve své obci začít potkávat s lidmi s různými omezeními a bořit mýty a předsudky, které se k těmto skupinám někdy váží.

Karlovarský kraj v rámci zajištění aktivit projektu vyhlásil v březnu 2009 Výběrové řízení "Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb" formou otevřeného řízení. Vítězem se stala firma Instand o.s., která od 1.7.2009 zajišťuje část aktivit projektu.

 

Úvodní konference k projektu se konala dne 30. 4. 2009 v Krajské knihovně v Karlových Varech.

Informace o projektu

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost schválené dne 21. listopadu 2008 rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele".

Individuální projekt navazuje na oblast podpory 3.1: Podpora sociální integrace a sociálních služeb OP LZZ a je v souladu se strategickými dokumenty ČR. V rámci této oblasti podpory je cílem mj. podpora sociálních služeb a dalších nástrojů sociálního začleňování cílových skupin na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Potřeba realizace projektu

vyplývá zejména z Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013, Zásad rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 - 2017 a vychází ze schválených rozvojových plánů zařízení sociálních služeb, jejichž předmětem činnosti je péče o osoby se zdravotním postižením, kdy je jednou z hlavních priorit podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a jejich integrace do společnosti.

Hlavní cíl projektu

zlepšit systém poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji především osobám se zdravotním postižením a konkrétními akcemi podpořit proces jejich přechodu z pobytových ústavních zařízení do potřebných alternativních sociálních služeb. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivit obsahujících přípravnou a analytickou část, přípravu přechodu klientů, včetně výběru potřebných přechodových opatření pro zdárný přechod vybraných klientů, přípravu a podporu alternativních služeb a konečně i průběžnou verifikaci celého procesu.

Dalším cílem je vzdělávací podpora sociálních pracovníků, pracovníků v přímé péči, vzdělávání odborníků pro podporu kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech, významnou složkou bude vzdělávání managementu v oblasti strategického plánování, osvětová činnost vůči zainteresovaným subjektům a veřejnosti. Do projektu budou aktivně zapojeni i významní představitelé samosprávy.

Informační a publikační aktivity

Společný informační kanál bude zajištěn pomocí internetového portálu procesu transformace. Portál bude obsahovat základní informace pro veřejnost o procesu transformace, dostupných sociálních službách a návazných službách a zdrojích v kraji a dále na něm budou uváděna důležitá sdělení a záměry kraje. Webové stránky portálu: http://www.ipkktransformace.cz/.

Inovativní prvky projektu

  • Zcela nové a komplexní pojetí transformace sociálních služeb s využitím řízení pomocí metody Balanced Scorecard.
  • Iniciace a podpora přechodové organizace, která bude připravovat a podporovat klienty v jejich osamostatňování mimo pobytové zařízení v alternativních službách.
  • Provedení řady kvalitativních a analytických činností jako např. provedení kvalitativní analýzy transformačních kroků v oblasti sociálních služeb v kraji, včetně zhodnocení její nákladovosti.

Aktivity projektu budou pokračovat i po skončení projektu. Následnými zdroji financování jsou prostředky ze státního rozočtu ČR, zdrojů samospráv a ze strukturálních fondů EU (navazující projekt).

Individuální projekt reaguje na:

  • výzkumem zjištěné potřeby Karlovarského kraje z hlediska zajištění poskytování potřebných sociálních služeb a rozvoj kvality
  • potřebu podpory procesů plánování sociálních služeb
  • potřebu optimalizace sítě sociálních služeb s důrazem na dostupnost, provázanost a zvyšování kvality
  • zajistí pomocí sítě efektivních sociálních služeb změny stávající situace v pozitivní vývoj obyvatelstva, který se odrazí ve zvýšení zaměstnanosti.

Řízení projektu

Projekt bude řídit realizační tým, složený ze zástupců kraje, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, Agentury projektového a dotačního managementu, p.o. a zástupců subjektů realizujících dané aktivity (vybraní dodavatelé).

Délka trvání projektu: 2 roky

Financování projektu

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dokumenty ke stažení (metodické příručky, vzory, formuláře a další dokumenty)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Programový dokument OP LZZ

Příručky platné pro OP LZZ pro programovací období 2007 - 2013

Odkazy na stránky s problematikou OP LZZ

http://www.esfcr.cz/

www.strukturalni-fondy.cz

http://www.mpsv.cz/

Kontakt na odpovědné osoby

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí:

Ing. Stanislava Správková, tel.: 353 502 240, e-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.:

Ing. Monika Sádlíková, tel.: 353 993 236, e-mail: sadlikova@apdm.cz, http://www.apdm.cz/

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 24.10.2013 14:27