Úvodní strana > Dotace > Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012

 Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012

loga_IP

Aktuálně

Individuální projekt byl úspěšně ukončen ke dni 31. 7. 2012.

Dne 5. 6. 2012 se konala v Krajské knihovně závěrečná konference k individuálnímu projektu.

V rámci projektu byly vydány 2 brožury:

Informace (PDF) o individuálních projektech realizovaných Karlovarským krajem. V deníku Mladá fronta Dnes vyšel článek dne 25.5.2012.

Smlouvy s poskytovateli sociálních služeb byly na základě jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění prodlouženy na období do 31.5.2012.

Dne 13. 12. 2011 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor pro sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním v Karlových Varech.

Dne 17.10.2011 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor pro sociálně terapeutické dílny v Sokolově.

Informace (PDF) o individuálních projektech realizovaných Karlovarským krajem. V deníku Mladá fronta Dnes vyšel článek dne 30.9.2011.

Dne 16.9.2011 se konal 2. průběžný seminář k individuálnímu projektu.

Dne 7.9.2011 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor pro sociálně terapeutické dílny v Karlových Varech.

Na základě výběrového řízení "Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech - Hestie" byla vybrána firma ZISTAV s.r.o., která zajistí rekonstrukci prostor pro sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním - duševním onemocněním v Karlových Varech.

Na základě výběrového řízení "Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově" byla vybrána firma ColorMax s.r.o., která zajistí rekonstrukci prostor pro sociálně terapeutické dílny pro okres Sokolov.

Na základě výběrového řízení "Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech" byla vybrána firma SZOLAR Ondřej stavitelství s.r.o., která zajistí rekonstrukci prostor pro sociálně terapeutické dílny pro okres Karlovy Vary.

Článek z novin: Informace o organizacích, které poskytují sociální služby v rámci Individuálního projektu.

Článek z novin: Shrnující informace o průběžném semináři.

Dne 12.10.2010 se v Krajské knihovně v Karlových Varech konal seminář k Individuálnímu projektu. Cílem semináře bylo zaměření se na prohlubování odborných znalostí z problematiky služeb sociální prevence.

Pokrytí sociálních služeb v rámci projektu bylo zajištěno formou výběrového řízení. V současné době je zajištěno 32 služeb.

V okrese Cheb zajistí sociální služby Domy na půl cesty a Intervenční centrum - Pomoc v nouzi, o.p.s., služby Azylový dům pro jednotlivce a Nízkoprahové denní centrum - Diecézní charita Plzeň, službu Azylový dům pro ženy s dětmi - Farní charita Aš, služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Terénní programy - Kotec, o.s., službu Sociálně terapeutické dílny zajistí Joker, o.s. a 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR (na základě společné nabídky).

V okrese Sokolov zajistí sociální služby Azylový dům pro jednotlivce, Azylový dům pro ženy s dětmi, Dům na půl cesty, Nízkoprahové denní centrum a Intervenční centrum - Pomoc v nouzi, o.p.s., službu Terénní programy - Kotec, o.s., službu Sociálně terapeutické dílny - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Khamoro - Romské integrační centrum, službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Člověk v tísni, o.p.s.

V okrese Karlovy Vary zajistí sociální služby Azylový dům pro ženy s dětmi, Dům na půl cesty a Sociálně terapeutické dílny - Farní charita Karlovy Vary, službu Intervenční centrum - Pomoc v nouzi, o.p.s., služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Nízkoprahové denní centrum a Azylový dům pro jednotlivce - Armáda spásy v ČR, službu Terénní programy - Občanské sdružení Světlo Kadaň, službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Člověk v tísni, o.p.s., služby Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním - duševním onemocněním a Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním - Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné.

Pro Karlovarský kraj zajistí službu Sociální rehabilitace - TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., služby Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním - mentálním postižením - Rytmus, o.s., který má zřízenou agenturu pro sociální rehabilitaci v Sokolově.

Na základě výběrového řízení "Zajištění realizátora výzkumu systému nákladovosti a výkaznictví pro vybrané druhy sociálních služeb" byla vybrána firma QQT, s.r.o., která zmapuje, analyzuje a navrhne systém nákladovosti sociálních služeb.

18.5.2009 se konala na Krajském úřadu v budově C "Informační schůzka" k Individuálnímu projektu.

Poskytovatelé sociálních služeb pořádají a zajišťují akce, které jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci IPKK.

Na tyto akce jsou zváni rodiče, (pečující osoby), zástupci měst a obcí a široká veřejnost. Každý návštěvník má možnost se seznámit s těmito poskytovanými sociálními službami a s jejich činnostmi.

Důležitá a cenná je i komunikace a seznamování rodičů, (pečujících osob) jednotlivých klientů. Ti si mohou vyměňovat informace, vzájemně se podporovat a předávat si zkušenosti.

26.5. - 27.5.2009 - pořádalo TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. Kurz nácviku sociálních dovedností

22.5.2009 - se konal Den otevřených dveří v Denním centru Mateřídouška o.p.s. v Chodově (Sociálně terapeutická dílna)

7.5.2009 - pořádal Kotec, o.s. v Mariánských Lázních Den otevřených dveří (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

21.3.2009 - se konal ples Chráněných dílen Joker, o.s.

Informace o Individuálním projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012

Na co se projekt zaměřuje?

Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Karlovarského kraje. V rámci projektu bude financováno i možné rozšíření těchto sociálních služeb.

Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám osob se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím řady dodavatelů sociálních služeb, kteří budou vybráni na základě zadávacího řízení.

Co je cílem projektu a jaké jsou cílové skupiny?

Projekt si klade za cíl zajistit především tyto sociální služby:

 • podpora samostatného bydlení
 • azylové domy (jednotlivci, ženy s dětmi)
 • domy na půl cesty
 • intervenční centra
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně terapeutické dílny
 • terénní programy
 • sociální rehabilitace

Cílové skupiny - lidé, kteří jsou sociálně vyloučeni nebo kterým sociální vyloučení hrozí:

 • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
 • osoby bez přístřeší
 • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • osoby se zdravotním postižením
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby komerčně zneužívané
 • mládež a mladí dospělí
 • osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin
 • rodiče s dětmi

Dalším cílem projektu je podpořit poskytovatele sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílových skupin.

Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které jsou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají z dokumentů:

 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji ( návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013
 • Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
 • Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 - 2017

Kdo zajišťuje řízení a administraci projektu?

Odborným garantem projektu je odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Řízení a administraci projektu zajišťuje Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje.

Jak je zajištěné financování projektu?

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt zajistí financování potřebných sociálních služeb po dobu tří let, jejich rozšíření a rozvoj v návaznosti na strategické dokumenty Karlovarského kraje.

Dokumenty ke stažení (metodické příručky, vzory, formuláře a další dokumenty)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Prováděcí dokument OP LZZ

Příručky platné pro OP LZZ pro programovací období 2007 - 2013

Vzor průběžné (závěrečné) zprávy o poskytování sociální služby

Odkazy na stránky s problematikou OP LZZ

http://www.esfcr.cz/

www.strukturalni-fondy.cz/oplzz

http://www.mpsv.cz/

Kontakt na odpovědné osoby

Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor sociálních věcí:

Ing. Stanislava Správková, tel.: 353 502 240, e-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.:

Ing. Monika Sádlíková, tel.: 353 993 236, e-mail: sadlikova@apdm.cz, http://www.apdm.cz/

Za stránku zodpovídá: Bc. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 29.5.2013 6:29