Úvodní strana > Dotace > Individuální projekt Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

 Individuální projekt Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

loga

 

Aktuálně

Výstupy z projektu jsou zveřejněny na webových stránkách projektu http://www.rpkk.cz.

Dne 13.12.2011 se v Krajské knihovně Karlovarského kraje konala závěrečná konference k individuálnímu projektu

Informace (PDF) o individuálních projektech realizovaných Karlovarským krajem.

Ve dnech 15.6. a 11.-12.10.2011 proběhne vzdělávací kurz Základy psychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním

V roce 2011 proběhnou v rámci individuálního projektu vzdělávací programy společnosti STŘEP, o.s.: Práce s rodinou v obtížné životní situaci I, Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi

Dne 20.9.2010 se uskutečnil seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji. Prezentace ze semináře:

Výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP ve spolupráci s Karlovarským krajem pořádal ve dnech 4. - 6. 11. 2010 Mezinárodní konferenci sociální psychiatrie

V září 2010 byl realizován vzdělávací kurz Základy psychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním. V současné době probíhá druhý běh tohoto kurzu, ve stejném rozsahu, v termínech 30.11.2010, 19. a 20.1.2011.

V rámci individuálního projektu se dne 11.5.2010 uskutečnil Kulatý stůl na téma Záměr přípravy vytvoření nových sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Tématem Kulatého stolu bylo zmapování stavu sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (počet služeb, jejich kvalita, návaznost na zdravotní služby). Cílem setkání bylo získání informací, jaké služby je v Karlovarském kraji potřeba doplnit, v jakém rozsahu a kvalitě, co překáží a napomáhá jejich rozvoji.

  • Prezentace Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje
  • Prezentace Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví
  • Tisková zpráva z Kulatého stolu

Tisková zpráva k individuálnímu projektu

V roce 2010 proběhly v rámci individuálního projektu vzdělávací programy společnosti STŘEP, o.s.: Práce s rodinou v obtížné životní situaci I., Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi.

Dne 27.1.2010 se v Zastupitelském sále Karlovarského kraje konala úvodní konference k individuálnímu projektu.

  • Prezentace z úvodní konference k individuálnímu projektu

Karlovarský kraj v rámci zajištění aktivit individuálního projektu vyhlásil Výběrové řízení "Výběr realizátora aktivit projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje". Vítězem se stala firma Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (webové stránky http://www.rpkk.cz/).

Informace o Individuálním projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Projekt reaguje na prioritu č. 9 strategické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013: Tvorba a rozvoj systému sociálních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách. Zároveň projekt reaguje na úkol Karlovarského kraje (dále jen KK) provést analýzu stavu těchto osob na území KK a na jejím základě vytvořit síť sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu.

Osoby se zdravotním postižením - s chronickým duševním onemocněním (dále jen osoby s DO) se v KK vysokou měrou podílejí na nezaměstnanosti, bezdomovectví a spotřebě alkoholu. V současné péči o osoby s DO neexistuje žádná zřetelněji definovaná dlouhodobá politika. Sociální služby jsou nedostatečné (chybí zejména služby pro mladší uživatele) a zdaleka nejsou schopné reagovat na psychická a sociální specifika osob s DO.

Z tohoto důvodu chce KK umožnit zmapování stavu péče o osoby s DO a jejich potřeb i potřeb jejich rodin, vytvořit koncepci plánování a zavádění sociálních služeb v návaznosti na zdravotní péči (úzké propojení vznikajících sociálních služeb s existující zdravotní psychiatrickou péčí ambulantní a lůžkovou). Dále vytvořit modely potřebných pilotních sociálních služeb (rozsah a obsah poskytovaných služeb ve vztahu k cílové skupině, personální zajištění, financování) na území okresu Karlovy Vary. Jedním z hlavních cílů je snižování stigmatu duševních poruch a ovlivňování postojů veřejnosti formou systematické a efektivní mediální práce s veřejností (destigmatizace) a usnadnění návratu na trh práce a plnohodnotného začlenění do společnosti některým osobám s DO. K tomuto účelu také vytvořit vzdělávací program a vzdělávat poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance městských úřadů a krajského úřadu v péči o osoby s DO. Většinu aktivit by měli pod odbornou garancí KK realizovat zkušení odborníci vzešlí z výběrového řízení, řízení a administraci bude zajišťovat Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o. (dále jen Agentura).

Hlavní cíle IP: rozvoj péče o osoby s DO na území KK, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.

Dílčí cíle IP: zmapování stavu péče a potřeb z hlediska péče o osoby s DO a jejich rodiny na území KK, vytvoření koncepce plánování a zavádění sociálních služeb v návaznosti na zdravotní péči, vytvoření modelů potřebných sociálních služeb (rozsah a obsah poskytovaných služeb ve vztahu k cílové skupině, personální zajištění, financování) na území okresu Karlovy Vary, snižování stigmatu duševních poruch, ovlivňování postojů veřejnosti k této skupině mediální prací a vzdělávacími programy pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance obecních úřadů a krajského úřadu.

Podpora duševního zdraví a s tím související podpora rozvoje péče o osoby s DO patří k prioritám evropské i české politiky. v ČR jsou, stejně jako ve světě, neuro psychiatrická onemocnění socioekonomickou zátěží. Česká republika je dle údajů WHO na prvním místě v počtu dní pracovní neschopnosti v roce, z toho 40% zameškaných dní je z důvodu duševních chorob. Pro každý stát to představuje miliardové náklady a ztráty.

Individuální projekt navazuje na oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb OP LZZ a je v souladu se strategickými dokumenty ČR. V rámci této oblasti podpory je cílem mj. podpora sociálních služeb a dalších nástrojů sociálního začleňování cílových skupin na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Individuální projekt reaguje na sociologickým výzkumem zjištěné potřeby KK z hlediska zajištění poskytování potřebných sociálních služeb a rozvoje jejich kvality. Projekt reaguje na potřebu podpory procesů plánování sociálních služeb, potřebu optimalizace sítě sociálních služeb s důrazem na dostupnost, provázanost a zvyšování kvality. Projekt reaguje na potřebu zajištění pomocí sítě efektivních sociálních služeb změny stávající situace v pozitivní vývoj obyvatelstva, který se odrazí ve zvýšení zaměstnanosti a ekonomického potenciálu kraje.

Potřeba realizace projektu vyplývá zejména z Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013, Zásad rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 - 2017 a vychází ze schválených rozvojových plánů zařízení sociálních služeb, jejichž předmětem je péče o osoby se zdravotním postižením. Jednou z hlavních priorit je podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a jejich integrace do společnosti. Projektový záměr tohoto IP schválila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 302/04/09.

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 30.7.2013 11:04