Úvodní strana > Dotace > Individuální projekt Karlovarského kraje "Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje"

 Individuální projekt Karlovarského kraje "Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje"

loga

Aktuality

Dne 2.4.2014 se ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovarského kraje konala závěrečná konference k individuálnímu projektu "Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje", kterou uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví, Bc. Miloslav Čermák. Konference ukončila tento dvouletý projekt, byla však i završením čtyřletého úsilí kraje, kterému se v rámci realizace dvou individuálních projektů podařilo vybudovat čtyři nové služby pro osoby s duševním onemocněním v kraji a propojit je jak mezi sebou, tak s dalšími službami a organizacemi, které zajišťují péči o osoby s duševním onemocněním, především však oba projekty pomohly nastavit diskusi o problémech těchto lidí, které musí v důsledku svého tíživého onemocnění ve společnosti mnohdy obtížně řešit, a pokusit se hledat řešení, která by jejich stigmatizaci a často nelehký život usnadnila.
 
Přikládáme prezentace, které na konferenci zazněly:
 
 

Dne 2.4.2014 se uskuteční závěrečná konference k individuálnímu projektu, která se bude konat ve Společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech. Pozvánky a přesný program budou uveřejněny během měsíce března 2014.

 

Připravuje se kulatý stůl na téma Práce s osobami s časnými psychiatrickými stavy, který se uskuteční dne 12.3.2014 ve Společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech. Kulatý stůl se bude věnovat problematice časných psychiatrických poruch u dětí a dospívajících. Zváni jsou nejen sociální pracovníci obecních úřadů a poskytovatelé sociálních služeb, ale také výchovní poradci a pedagogové, kteří mají možnost setkat se s počínajícím duševním onemocněním u studentů právě v raných fázích a díky včasnému rozpoznání přicházející nemoci mají možnost jej včas odhalit a přispět tak nejen k úspěšné léčbě, ale i  k prevenci vyloučení mladého člověka ze společnosti.

Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním - akreditovaný kurz určený především pracovníkům v sociálních službách, kteří se při své práci setkávají s osobami s duševním onemocněním. Kurz je určen zejména pracovníkům nově otevřených služeb a těm, kteří se nemohli účastnit těchto kurzů v minulosti pro naplněnou kapacitu. Lektorsky je kurz zajištěn MUDr. Zuzanou Foitovou. Termín: ve dnech 3. - 4.3.2014, na Krajském úřadu Karlovarského kraje. Pozvánka a přihláška na www.rpkk.cz/akce.php.

Psychoedukace rodinných příslušníků o osob s duševním onemocněním. Toto setkání je určeno zejména rodinným příslušníkům a osobám blízkým lidí s duševním onemocněním. Cílem setkání je pomoci zvládat problémy, které duševní onemocnění přináší celé rodině. Termín: 19.2.2014, od 14:30 do 17:00 v nemocnici v Ostrově. Bližší informace: Barbora Holá, mobil: 775 555 517, e-mail: hola@cmhcd.cz nebo na www.rpkk.cz/akce.php.

K dispozici je 5. číslo BULLETINU. V úvodu se vypořádává s dalším z mýtů o lidech s duševním onemocněním: Jsou schizofrenní lidé nebezpeční a agresivní? Jedná se o mýtus nebo o pravdu? Dále se v bulletinu dočtete informace o společnosti Kotec o.p.s. a také o tom, jak proběhla podzimní destigmatizační kampaň, ale i další informace o nových sociálních službách o.s. Fokus v Sokolově a v Chebu. Tyto služby již plní svoji roli a nově zaškolení pracovníci jsou plně k dispozici lidem s duševním onemocněním, kteří jejich pomoc potřebují.

 

BULLETIN č. 4. Toto číslo bulletinu obsahuje rozhovor s psychologem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, Mgr. Michalem Černíkem, Ph.D. Profesi psychologa se věnuje od roku 2004, kdy dokončil studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zajímalo ho, jak funguje lidská psychika, jaké jsou příčiny duševních nemocí, a také, jak je možné lidem s psychickými problémy různého rázu pomoci. Dále jsou v bulletinu další informace o tom, co je v projektu nového.

 

Destigmatizační kampaň. Při příležitosti Světového dne duševního zdraví dne 10. října 2013 se v Sokolově a v Chebu uskutečnila informační kampaň "Není síť jako síť", v rámci níž byly představeny nově vzniklé služby sociální rehabilitace v Sokolově a v Chebu. Reportáž z uvedené akce naleznete na: http://www.youtube.com/watch?v=d16NmzyCAzE.

Nové služby sociální rehabilitace jsou určeny lidem s duševním onemocněním a naleznete je na adresách:

 

Více informací o nových službách i o službách sociální rehabilitace, které jsou poskytovány v Karlových Varech, najdete také na www.fokus-mb.cz.

V rámci aktivity č. 3 Vytváření modelu sítě sociálních služeb a ostatních složek systému péče o osoby s duševním onemocněním se bude vytvářet model sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním. Propojení služeb pro osoby s duševním onemocněním na okresní úrovni bude zajišťováno pomocí tzv. multidisciplinárních týmů a na krajské úrovni v rámci koordinačního týmu. Popis fungování týmů, jejich složení a provázanost jejich práce jsou popsány v MT_KT.docpřiloženém souboru.

Dne 14.6.2013 bude realizován vzdělávací kurz Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele

 

Dne 6.2.2013 proběhl v rámci projektu ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary odborný workshop. Prezentace z workshopu:

 

V první polovině roku 2013 se uskuteční tyto vzdělávací programy:

 

Dne 19.12.2012 proběhne vzdělávací kurz Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji s důrazem na stav péče na Sokolovsku a Chebsku

 

Ve dnech 1.10.2012 - 3.10.2012 proběhne v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje vzdělávací kurz Minimum z psychiatrie v pomáhajících profesích

 

Dne 4.10.2012 proběhne v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje vzdělávací kurz Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním

 

Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou zakázku "Audit individuálních projektů Karlovarského kraje"

Harmonogram vzdělávacích akcí v rámci projektu (MS word)

Dne 5.6.2012 proběhla v Krajské knihovně v Karlových Varech úvodní konference k individuálnímu projektu. Prezentace z konference:

 

Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou zakázku Výběr realizátora aktivit projektu "Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje". Vítězem se stala firma Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (webové stránky http://www.rpkk.cz/).

O projektu

Projekt navazuje na Individuální projekt Karlovarského kraje "Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje", který byl ukončen ke dni 31. 12. 2011. Záměrem Karlovarského kraje (dále jen KK) je zajistit kontinuální návaznost projektových aktivit, které jsou především zaměřeny na postupný proces tvorby vzájemně a efektivně spolupracující sítě sociálních a jiných (zejména zdravotnických) služe péče pro osoby s duševním onemocněním (dále jen ODO) v okresech Karlovy Vary (dále jen KV), Sokolov (dále jen SO), Cheb (dále jen CH), to znamená na krajské/regionální úrovni. Za tímto účelem KK na základě zmapování stavu služeb v okresech SO a CH připraví k začlenění do sítě dvě chybějící služby péče o ODO v okresech SO a CH, kde doposud žádná služba pro ODO neexistuje. Inovativnost projektu spočívá dále ve vytvoření tří multidisciplinárních týmů, které budou působit v jednotlivých okresech. Tyto týmy budou složeny ze sociálních pracovníků a spolupracujících zdravotnických pracovníků s cílem zajistit ODO komplexní péči. Kromě toho bude nastavena vzájemná spolupráce pracovníků samotných sociálních služeb péče o ODO v jednotlivých okresech formou případových konferencí. K vytvoření sítě napomůže další inovativní prvek projektu a to vznik krajského koordinačního týmu s cílem nastavit spolupráci zástupců jednotlivých složek systému péče o ODO. Po celou dobu realizace projektu se KK zaměří na destigmatizaci s cílem zvýšit povědomí a znalosti o původu duševních chorob, možnostech jejich léčby a vyvíjet aktivity zaměřené na snížení stigmatu a diskriminaci ODO na území KK. Vzdělávací aktivity v projektu byly nastaveny tak, aby odpovídaly vzdělávacím potřebám zjištěným v rámci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit vzájemně a efektivně spolupracující síť sociálních a jiných služeb (zejména zdravotnických) pro ODO v okresech KV, CH, SO a tím i na celém území KK. Dílčí cíle projektu - na základě mapování procesně připravit zavedení dvou nových sociálních služeb péče o ODO v okrese SO a CH, zvýšit osvětu, snížit stigma a diskriminaci osob s duševními poruchami na území KK pomocí destigmatizačních aktivit. Vzdělat v problematice duševních poruch pracovníky v sociálních službách, veřejné opatrovníky ODO, vedoucí sociálních odborů obecních úřadů obcí II. a III. typu z okresu SO a CH, formou kurzů, stáží.

Za stránku zodpovídá: Olga Dacková
Datum poslední změny: 15.4.2014 7:17