Úvodní strana > Dotace > IP KK Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji

 IP KK Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji

logo

Aktuality

Individuální projekt byl úspěšně ukončen ke dni 28. 2. 2015.

clanek_26022015.pdfInformace o individuálních projektech realizovaných Karlovarským krajem. V deníku Mladá fronta Dnes vyšel článek dne 26. 2. 2015.

Dne 29. 1. 2015 se v prostorách Kynšperského pivovaru uskutečnila závěrečná konference k projektu.

 

Od 1. 4. 2014 došlo k rozšíření sociální služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Tato služba nově působí také v okresech Cheb a Sokolov. Službu zajišťuje vítěz výběrového řízení "Zajištění sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov" organizace Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné.

Aktivity projektu probíhají dle plánu. V únoru byla Karlovarskému kraji schválena 3. monitorovací zpráva o stavu projektu.

Karlovarský kraj vyhlásil dne 8. 1. 2014 veřejnou zakázku "Zajištění sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov". toto zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obdržení pouze jedné nabídky na jednotlivé dílčí části zadávacího řízení.

Farní charita Karlovy Vary pořádala dne 10. 10. 2013 Den otevřených dveří s možností prohlédnout si všechny sociální služby, včetně sociálně terapeutických dílen. Farní charita představila práci klientů dílen s podrobným výkladem pracovníka v přímé péči.

Poskytovatelé sociálních služeb pořádají a zajišťují akce, na které jsou zváni rodiče, (pečující osoby), zástupci měst a obcí a široká veřejnost. Každý návštevník má možnost se seznámit s těmito poskytovanými sociálními službami a jejich činnostmi.

Důležitá a cenná je i komunikace a seznamování rodičů, (pečujících osob) jednotlivých klientů. Ti si mohou vyměňovat informace, vzájemně se podporovat a předávat si zkušenosti.

Dne 23. 6. 2013 Joker o.s. uspořádal PATAFEST v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, jednalo se o kulturně - společenskou osvětovou akci.

Dne 14. 6. 2013 pořádalo Město Chodov Den pro sociální služby, kde mělo stánek Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Byly zde vystaveny výrobky klientů sociálně terapeutických dílen.

Dne 14. 5. 2013 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. pořádalo Besídku pro maminky.

Dne 23. 4. 2013 se konal již 5. ples v kulturním centru Svoboda v Chebu, který pořádal Joker o.s. 

Informace (PDF) o individuálních projektech realizovaných Karlovarským krajem. V deníku Mladá fronta Dnes vyšel článek dne 13. 12. 2012.

Dne 20.12.2012 proběhl v prostorách Kavárny Joker v Chebu úvodní seminář k individuálnímu projektu

vzor_zpravy_prevence2.docVzor průběžné monitorovací zprávy (MS word)

Regionální karta sociálních služeb - sociálně terapeutické dílny

Pokrytí sociálních služeb v rámci projektu bylo zajištěno formou výběrového řízení. V současné době je zajištěno 7 služeb.

Sociální služby financované z projektu na území Karlovarského kraje zajišťují tito poskytovatelé:

Joker o.s. - Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro okres Cheb, Hradební 516/16, 350 02 Cheb, dilnyjoker@seznam.cz, http://www.dilnyjoker.cz/

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. - Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro okres Sokolov, Tovární 223, 357 35 Chodov a K. H. Borovského 1267, 356 01 Sokolov, info@opschodov.cz, http://www.opschodov.cz/

Farní charita Karlovy Vary - Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro okres Karlovy Vary, Závodu míru 144, 360 17 Karlovy Vary, ales.kluc@charitakv.cz, http://www.charitakv.cz/

Rytmus, o.s. - Podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro Karlovarský kraj a Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro Karlovarský kraj, Jednoty 1931, 356 01 Sokolov, psb@rytmus.org, sokolov@rytmus.org, http://www.rytmus.org/

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné - Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním pro Karlovarský kraj a Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním pro okres Karlovy Vary, Cheb a Sokolov, Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary, nám. 17. listopadu 710/12, 360 01 Karlovy Vary, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb a Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov,  fokus@fokus-mb.cz, hodbod@fokus-mb.cz, http://www.fokus-mb.cz/

O projektu

Projekt reaguje na rozvoj sociálních služeb v oblasti procesu transformace sociálních služeb v Karlovarském kraji a oblasti zavádění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním. Zajistí fungování těch sociálních služeb, které mají na transformační procesy vazbu a které budou zajišťovat podpůrné procesy/služby uživatelům, kteří odejdou z tradičních domovů pro osoby se zdravotním postižením do potřebných alternativních služeb. Uživatelé služeb se budou postupně zapojovat do plnohodnotného života svých vrstevníků, včetně jejich zapojení na trh práce. Jedná se o osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením, které budou podpořeny službami sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení a sociální rehabilitace na celém území Karlovarského kraje (ve třech okresech). Dále projekt zajistí potřebné sociální služby pro osoby s duševním onemocněním, které v Karlovarském kraji dosud zcela chyběly a jsou nastavovány a zaváděny teprve od roku 2011. Jedná se o služby sociálně terapeutické dílny pro okres Karlovy Vary, sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj (okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb).

Aktivity projektu jsou úzce provázány s dalšími individuálními projekty Karlovarského kraje zaměřenými na rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním a na transformaci pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením a dále s individuálním projektem Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora transformace sociálních služeb.

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, kvality a dostupnosti vybraných druhů sociálních služeb - sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení, v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarského kraje. Na základě zajištění těchto služeb budou podpořeny osoby se zdravotním, především s mentálním postižením, dále osoby s duševním onemocněním na celém území Karlovarského kraje. Podporou těchto vybraných služeb bude přispěno k vytvoření a rozvoji sítě služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje, zejména pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním, jejich dostupnosti a kvality. Cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb, jejichž poskytovatelé budou vybráni na základě výběrových řízení.

V rámci projektu bude podpořen rozvoj vybraných sociálních služeb, jejichž potřebnost vyplynula z individuálních projektů Karlovarského kraje zaměřených na rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním a na transformaci pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením v jiné potřebné alternativní služby v Karlovarském kraji a z individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se zejména o služby sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení. V rámci projektu bude podpořen rozvoj, popř. rozšíření sociálních služeb pro danou cílovou skupinu, pro kterou v kraji nejsou tyto služby poskytovány vůbec nebo v nedostatečné míře (osoby se zdravotním postižením - s duševním onemocněním, s mentálním postižením), jejich optimální rozmístění v rámci kraje s ohledem na územní poptávku, dostupnost a provázanost s ostatními službami pro vymezenou cílovou skupinu. Prostřednictvím financování vybraných druhů sociálních služeb na období až 28 měsíců bude zajištěna stabilita poskytování vybraných sociálních služeb v síti služeb Karlovarského kraje.

Podpora vybraných druhů sociálních služeb povede k doplnění základní sítě služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje prostřednictvím podpory dostupnosti, kvality a rozvoje vybraných sociálních služeb v návaznosti na výstupy realizovaných dalších individuálních projektů Karlovarského kraje zaměřených zejména na oblast transformace sociálních služeb a oblast podpory osob s duševním onemocněním. Poskytovatelé sociálních služeb budou v požadované kvalitě zajišťovat tyto vybrané sociální služby pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (osob s mentálním postižením a osob s duševním onemocněním):

  1. Podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro Karlovarský kraj
  2. Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov
  3.  Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro Karlovarský kraj
  4. Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním pro Karlovarský kraj
  5. Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním pro okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.

 

Projekt administruje a řídí Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace ( http://www.apdm.cz/).

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dokumenty ke stažení (metodické příručky, vzory, formuláře a další dokumenty)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Programový dokument OP LZZ

Příručky platné pro OP LZZ pro programovací období 2007 - 2013

Odkazy na stránky s problematikou OP LZZ

http://www.esfcr.cz

www.strukturalni-fondy.cz

http://www.mpsv.cz

Za stránku zodpovídá: Nikol Wýstrachová
Datum poslední změny: 29.5.2015 9:59