Úvodní strana > Dotace > IP KK Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji

 IP KK Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji

loga

Aktuality

Individuální projekt Karlovarského kraje "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji" byl úspěšně ukončen ke dni 31. 5. 2015.

V deníku Mladá fronta Dnes vyšel dne 28. 5. 2015 článek, který informoval o clanek.pdfIndividuálních projektech Karlovarského kraje "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji" a "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II".


pozvanka.pdfDne 12. května 2015 se konala závěrečná konference k Individuálním projektům Karlovarského kraje "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji" a "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II". Konference se konala pod záštitou Bc. Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí. Cílem konference bylo vyhodnocení jednotlivých aktivit projektu, stavu vybraných sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji, poskytovaných sociálních služeb Terénní programy, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Také byl vyhrazen prostor pro výstupy z evaluace projektu a příklady dobré praxe.
Konference byla financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a pro účastníky byla zdarma.


Poptávka - cenový průzkum
"Výběr zhotovitele závěrečné brožury a informačního letáku"
Karlovarský kraj a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. zveřejňují poptávku - cenový průzkum - za účelem zjištění cenových relací na zajištění služeb. Jedná se o průzkum trhu pro výběr zhotovitele na dodání závěrečných brožur a informačních letáků. Poptávka vychází ze dvou Individuálních projektů Karlovarského kraje "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji" a "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II", které jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a rozpočtu ČR. Bližší informace ke zpracování cenové nabídky naleznete v přiloženém souboru. Nabídky je možné zaslat do pondělí 13. dubna 2015 včetně, e-mailem na adresu grunerova@apdm.cz.
 
Dne 12. května 2014 se uskutečnil kulatý stůl k Individuálnímu projektu Karlovarského kraje "Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji. Diskutující z řad neziskových organizací, zastupců kraje, obcí a Agentury projektového a dotačního managementu se zaměřili na evaluaci průběžných výstupů z terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách - obcích, které jsou do projektu zapojeny. Dalším tématem diskuze kulatého stolu byla připravovaná závěrečná evaluace Analýzy sociálně vyloučených lokalit Karlovarského kraje, jejíž výstupy budou kvalitativní sondou do obcí zapojených do projektu a poskytnou informace, jak poskytovaná sociální služba ovlivnila činnost obce a jiných veřejných subjektů v různých oblastech života, jakými je např. zaměstnanost, otázka bydlení apod. 
     
Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 154/06/13 ze dne 13.6.2013 byla schválena
ANALYZA FINAL_FINAL.pdfAnalýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji (PDF)

 

Dne 10. 4. 2013 se v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech uskutečnil odborný seminář na téma Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji a současná situace v oblasti vzdělávání a práce s mládeží.

Vzor průběžné (závěrečné) zprávy o poskytování sociální služby (MS word)

Pokyny k vyplnění zprávy o poskytování sociální služby (MS word)

Metodika indikátorů (MS word)

Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou zakázku "Analýza sociálně vyloučených lokalit Karlovarského kraje a závěrečná evaluace". Vítězem se stala Tereza Dvořáková.

Dne 3.7.2012 se od 9:00 hodin uskutečnila v Krajské knihovně v Karlových Varech úvodní konference k individuálnímu projektu. Prezentace z konference:

Regionální karta sociální služby terénní programy (PDF)

Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou zakázku "Zajištění poskytovatele terénních služeb pro sociálně vyloučené lokality v Karlovarském kraji". Vítězem dílčí části I (sociálně vyloučené lokality Chodov, Vintířov, Nové Sedlo, Vřesová, Nejdek) se stala organizace Člověk v tísni, o.p.s., vítězem dílčí části II (sociálně vyloučené lokality Kraslice, Oloví, Rotava), dílčí části IV (sociálně vyloučené lokality Horní Slavkov, Rovná, Habartov, Nová Ves) a dílčí části V (sociálně vyloučená lokalita Aš) se stala organizace KOTEC o.s., vítězem dílčí části III (sociálně vyloučené lokality Ostrov, Jáchymov) a dílčí části VI (sociálně vyloučené lokality Bochov, Žlutice) se stalo Občanské sdružení Světlo Kadaň.

O projektu

Projekt přispěje k nastavení sítě služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje (dále jen v KK) orientovaných na specifickou cílovou skupinu příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit (dále jen romských lokalit) formou terénní sociální práce. Zaměřuje se na řešení aktuálně eskalujících dlouhodobě neřešených problémů romských lokalit. Jedná se o celkem 17 nejvíce ohrožených sociálně vyloučených lokalit v KK. Sociální služba terénní programy bude působit preventivně na negativní jevy ve společnosti, zmírňovat je a odstraňovat. Zároveň napomůže změnit myšlení obyvatel těchto romských lokalit tak, aby byly co nejvíce odstraňovány bariéry v přístupu na trh práce, mohly být naplňovány potřeby této skupiny obyvatel a dosaženo jejich začleňování do společnosti. Potřebnost terénní sociální práce vyplývá ze strategických dokumentů kraje, tzv. Gabalovy analýzy z roku 2006, akutálních informací z obcí a kraje a jejich strategických dokumentů a údajů Policie ČR z oblasti prevence kriminality. V projektu bude dále vytvořena Analýza sociálně vyloučených lokalit na území KK (dále jen analýza), která se stane východiskem pro řešení problematiky sociálně vyloučených romských lokalit KK. Předpokládá se, že výstupy této analýzy budou aplikovány do praxe již během realizace projektu a dále i po ukončení projektu. Jedním ze zdrojů dat pro analýzu bude tzv. Gabalova analýza z roku 2006. Zároveň bude průběžně sledována efektivita terénní sociální práce a na konci projektu bude zpracována evaluační zpráva. Na zajištění terénní sociální práce budou vysoutěženi zkušení poskytovatelé sociálních služeb, na zpracování analýzy a evaluační zprávy bude vysoutěžen dodavatel. Aktivity projektu jsou provázány s dalšími individuálními projekty Karlovarského kraje zaměřenými na oblast sociální prevence.

Sociálně vyloučené romské lokality

Pro podporu v rámci individuálního projektu bylo vybráno 17 sociálně vyloučených romských lokalit:

 • Horní Slavkov
 • Chodov
 • Habartov
 • Jáchymov
 • Rotava
 • Oloví
 • Kraslice
 • Nová Ves
 • Nejdek
 • Bochov
 • Žluticko
 • Ostrov
 • Nové Sedlo
 • Vintířov
 • Vřesová
 • Rovná

Cíle projektu

Hlavním cílem je prostřednictvím terénní práce předcházet a pomoci řešit dlouhodobé problémy obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit, jako jsou nevyhovující, krátkodobé bydlení, dluhové pasti, lichva, nedostatečná kvalifikace, nezaměstnanost, závislost na alkoholu a návykových látkách, zdravotní komplikace a šíření infekčních chorob, prostituce, pohlavní zneužívání, trestná činnost a další problémy, jež se ve vyloučených lokalitách projevují. Tyto problémy bude KK řešit prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb přímo v nejvíce ohrožených lokalitách. Dalším cílem je zpracování Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit na území KK v návaznosti na Gabalovu analýzu a návrhy řešení problémů v jednotlivých vyloučených romských lokalitách včetně evaluace.

Za stránku zodpovídá: Ing. Bc. Šárka Benešová
Datum poslední změny: 23.11.2015 9:47