Úvodní strana > Dotace > Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

 Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované ze státního rozpočtu:

 
​ 
Dne 19.02.2014 vláda ČR schválila s účinností od 01.03.2014 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (dále jen „NV č. 30/2014 Sb.“), podle kterého se budou hradit finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti ze státního rozpočtu. Toto nařízení vlády nahrazuje každoročně vydávanou přílohu k zákonu o státním rozpočtu.
 
Dne 08.12.2014 vláda přijala nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády, mj. i NV č. 30/2014 Sb. Od 01.01.2015 a dále od 01.10.2015 proto dochází ke změnám v pravidlech pro poskytování těchto finančních příspěvků. K dalším změnám dochází 01.04.2015, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády č. 51/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
 
Významnou novinkou pro žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle hlavy I, II, III, IV a VII NV č. 30/2014 Sb., je především povinnost registrace před poskytnutím příspěvku, a to nejpozději do 30. března 2015.

 

Formuláře registrací k finančním příspěvkům na hospodaření v lesích:
 
 
Formuláře žádostí k finančním příspěvkům na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, u kterých jsou podacím místem krajské úřady:
  • Finanční příspěvek na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu – zadost_kone.xlsžádost včetně přílohy
  • Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů – zadost_imise.xlsžádost včetně přílohy
  • Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů - zadost_LHP.xlsžádost včetně průvodního listu
  • Finanční příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (políčka, napajedla, budky, odchytová zařízení ad.) - zadost_honitby.xlsžádost včetně přílohy
  • Finanční příspěvek vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců – zadost_psi_dravci.xlsžádost

 

 

Termín podání žádostí: do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Svobodová
Datum poslední změny: 3.2.2016 9:52