Úvodní strana > Dotace > Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

 Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované ze státního rozpočtu:

 
​ 
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou poskytované na základě nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 30/2014 Sb.“).

- NV č. 30/2014 Sb. (OZPaZ_LESY_NV_zneni_2016.pdfúplné znění - pracovní verze)
 
 

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích, u nichž jsou krajské úřady podacím místem:

 • finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (OZPaZ_LES_Priloha_c2_eko_tech.docformulář)
 • finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (OZPaZ_LES_Priloha_c3_obnova_zajisteni_vychova.docformulář)
 • finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (OZPaZ_LES_Priloha_c5_imise.docformulář)
 • finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy (OZPaZ_LES_Priloha_c7_LHP.docformulář)
 
 
Termín pro podání ohlášení žadatele: před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku nejdříve 1. září (Priloha_c11_ohlaseni.docformulář), nejpozději 31. března (s výjimkou příspěvku na vyhotovení LHP - OZPaZ_LES_Priloha_c12_ohlaseni_LHP.docformulář). Ohlášení je platné pro období ode dne doručení do 31. srpna.
 
 
Termín pro podání žádosti: do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení.
 
 
V případě, že příloha žádosti má víc než jednu stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a její příloze rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/dotace-a-programy/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky.html
 •  OZPaZ_LES_NV_Prirucka_Lesy_aktualizace_11_2016.pdfmetodika - příspěvky na hospodaření v lesích

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti:
 • finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb (OZPaZ_LES_Priloha_c9_honitby.docformulář)
 • finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (OZPaZ_LES_Priloha_c10_psi_dravci.docformulář)

 

Termín pro podání žádosti: do 31. srpna
 • OZPaZ_LES_NV_Prirucka_myslivost_aktualizace_11_2016.pdfmetodika – příspěvky na vybrané myslivecké činnosti
 • OZPaZ_LES_Vypocet_premix.xlsxvýpočet příspěvku na premixy
   

Veškeré informace naleznete na www.eagri.cz 
Za stránku zodpovídá: Bc. Karolína Málková
Datum poslední změny: 19.6.2017 14:44