Úvodní strana > Dotace > Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

 Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované ze státního rozpočtu: 

 
 
Dne 01.11.2018 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou poskytované na základě nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
 

Finanční příspěvky na HOSPODAŘENÍ V LESÍCH, u nichž jsou krajské úřady podacím místem:

  • finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (dříve d. t. D)
  • finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dříve d. t. B)
  • finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dříve d. t. A)
  • finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správyformulář 
 
 
 191216-NV-30-2014-priloha-c11-MZe.docOhlášení žadatel doručí před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku a je platné ode dne doručení do 30.06.

U žádostí doručovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. od 01.11.2018 je elektronické poskytování údajů ze žádosti povinné již vždy (netýká se finančního příspěvku na vyhotovení LHP). Modul pro žadatele
 
Rádi bychom Vás informovali, že nový modul pro žadatele (MPZ) o finanční příspěvky na hospodaření v lesích je již k dispozici na adrese http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui (jedná se o stejný modul na stejné adrese, jako při I. fázi příjmu žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích).

Zveřejněný MPZ ABDI bude do 30. 6. 2020 ve zkušebním provozu, během něhož bude možné používat i dosavadní starší modul pro žadatele z přelomu let 2018 a 2019. Navzdory zkušebnímu provozu MPZ jsou v něm vytvořené žádosti plnohodnotné. Po nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. bude po 30. 6. 2020 zahájen plnohodnotný provoz MPZ a dosavadní starší modul nebude již možné používat.

Zveřejněný MPZ funguje stejně, jako při I. fázi příjmu žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Pro vytvoření žádostí stačí omezený uživatelský účet do portálu EAGRI.CZ (https://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/), přičemž je samozřejmě možné využívat již dříve vytvořené uživatelské účty. V rámci uživatelského účtu je možné sestavovat neomezené množství žádostí za různé žadatele (platí zejm. pro případy sestavování žádostí odbornými lesními hospodáři).

Data žádosti se příslušnému krajskému úřadu předávají příslušným tlačítkem, následně je možné žádost vytisknout bez ochranného vodotisku a po opatření příslušnými podpisy a přílohami je nutné ji příslušnému krajskému úřadu ještě doručit.

Do okamžiku převzetí žádosti krajským úřadem může žadatel odeslaná data žádosti stáhnout zpět kvůli úpravě či doplnění; po převzetí žádosti krajským úřadem je to možné jen ve spolupráci s krajským úřadem. Data žádosti může k úpravě či doplnění vrátit rovněž přímo krajský úřad. Při každém stažení či vrácení žádosti se zvýší číslo její verze v záhlaví žádosti, žádost má být znovu vytištěna a po podpisu znovu doručena krajskému úřadu.

Následovat bude k 1. 9. 2020 zpřístupnění MPZ pro myslivecké příspěvky a během posledního čtvrtletí 2020 budou dostupné již i formuláře pro elektronické ohlášení platné pro rok 2021.

 
Termín pro podání žádosti: do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku
 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

Finanční příspěvky na vybrané MYSLIVECKÉ činnosti:

 

Termín pro podání žádosti: do 31. srpna
 

Veškeré informace naleznete na www.eagri.cz
 

 

______________________________________________________________________________________________________

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

 

dne 29.11.2019 Ministerstvo zemědělství spustilo možnost odeslání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Oprávněne 29.11.2019 Ministerstvo zemědělství spustilo možnost odeslání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.
 
 
Příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020.
 
Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejněného včetně uživatelské příručky zde
 
 
V případě dotazů, stavu žádosti atd. se obracejte na mojí osobu, v případě mé nepřítomnosti se můžete obracet také na kolegyni Bc. Karolínu Málkovou. Pro poskytování základních metodických informací o dotačním programu je od 14. 11. 2019 vždy od úterý do pátku od 8 do 12 hodin k dispozici konzultační telefonní linka 221 815 031. Závažnější metodické dotazy je vhodné adresovat na e-mailovou adresu prispevky-kurovec@mze.cz. S technickými problémy při přihlašování do prostředí portálu eAGRI nebo při následné práci s modulem pro žadatele (MPZ) se obracejte e-mailem na adresu helpdesk@mze.cz.
E-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz je Vám k dispozici rovněž pro případy, že v modulu pro žadatele nenajdete potřebné údaje o lesním majetku (LHC) a příslušných porostních skupinách.
 
Kontaktní osoba: Ing. Václav Lupínek, 354 222 296, vaclav.lupinek@kr-karlovarsky.cz
 
OPZP_banner_kurovec_lesy.jpg

Za stránku zodpovídá: Bc. Karolína Málková
Datum poslední změny: 13.5.2020 13:49