Úvodní strana > Dotace > Kotlíkové dotace I - 1. kolo - archiv

 Kotlíkové dotace I - 1. kolo - archiv

Závěrečná zpráva a povinná příloha (relevantní až v případě úspěšné realizace, dokládá se po podpisu smlouvy)
 
 

Výzva a dotační program

Výzva předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního programu v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I - v dokumentu jsou uvedeny kompletní pravidla pro poskytnutí kotlíkové dotace. Pro úspěšné vyplnění žádosti a následné získání dotace doporučujeme výzvu podrobně prostudovat.   

Žádost a potvrzení o přijetí

 
Žádost o dotaci na dílčí projekt - formulář žádosti o kotlíkovou dotaci k vyplnění
Potvrzení o přijetí žádosti - formulář nutný pouze tehdy, pokud budete požadovat potvrzení předání žádosti


Přílohy k žádosti (dokládají se tehdy jsou-li dle výzvy povinné):

Vzor smlouvy a povinná příloha smouvy (relevantní až v případě úspěšné žádosti)

INFORMACE KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM:

 
Dokladování výdajů v rámci kotlíkových dotací
K veškerým výdajům, které bude konečný uživatel žádat proplatit, je nutno doložit kopie faktur nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, apod.), a dále:
 • všechny doložené doklady musí být uvedeny v tabulce finančního vyúčtování v závěrečné zprávě,
 • faktury musí být vystaveny na jméno konečného uživatele, vlastníka či spoluvlastníka místa realizace,
 • z obsahu každého dokladu musí být zřejmé, že se týká předmětu realizovaného projektu,
 • z obsahu dokladů musí být zřetelné rozlišení jednotlivých nárokovaných položek,
 • kopie uvedených dokladů musí žadatel opatřit svým podpisem,
 • doklady musí být od dodavatele označeny číslem a názvem projektu „CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000016 Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 Kotlíkové dotace I“,
 • kopie výpisu z účtu, případně pokladní doklady prokazující, že výdaje, které jsou v rámci závěrečné zprávy nárokovány k proplacení z dotace, byly prvotně uhrazeny konečným uživatelem nebo spoluvlastníkem místa realizace (příp. druhým z manželů v SJM) minimálně ve výši, která je nárokována; všechny kopie uvedených dokladů musí být vždy opatřeny podpisem konečného uživatele, originál bankovního výpisu si konečný uživatel uschová pro případnou kontrolu,
 • je vhodné, aby v případě rekonstrukce otopné soustav, bylo ze specifikace položek na faktuře zřejmé, zda se náklady týkají podlahového vytápění, termoregulačních ventilů, rekonstrukce či výměny rozvodů, otopných těles, systémů řízení a regulace či jiných nákladů souvisejících s otopnoou soustavou.
 
Dotační program na Kotlíkovou dotaci je schválen
Dne 3. 12. 2015 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 519/12/15 Pravidla pro dotační program v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I“.
Pravidla dotačního programu jsou zveřejněnana stránkách dotací - 
Programy Karlovarského kraje

Výměnu kotle je možné i pokud byla provedena před vyhlášením výzvy

Ministerstvo životního prostředí souhlasilo, aby Karlovarský kraj zpětně uznával výdaje na výměnu kotle na tuhá paliva. Uznatelné budou výdaje, které vznikly po 15.7.2015.    

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY (pozn. podmínky mohou být v rámci konkrétní krajské výzvy dále upraveny):

Výměnu kotle lze provádět pouze v rodinných domech, a za určitých okolností i v zemědělských usedlostech a bytových domechce

Doporučujeme zájemcům o kotlíkovou dotaci, aby zkontrolovali v katastru nemovitostí na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz/ , jaký charakter stavby je veden u jejich domu. Pokud je u stavby uvedeno, že se jedná o objekt k bydlení, bude k žádosti nutné doložit, že je jejich dům způsobilým v rámci dotace (tj. je podle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění rodinným domem či bytovým domem s nejvýše třemi byty, případně zemědělskou usedlostí, jejíž obytná část splňuje definici bytu dle § 2236, zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Tímto dokladem může být např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ust. § 125 a násl. zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde (povinné splnit pouze jednu z uvedených možností):

 • bude v rámci výměny zdroje tepla současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže); provedení "mikro" energetického opatření se bude dokládat pomocí fotografií, na kterých musí být zachycen stav před provedením opatření a po provedení opatření. V případě provádění zateplení doporučujeme pořídit fotografii i během instalace,
 • nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná,
 • nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.
Návrh vhodného mikroenergetického opatření Vám vypracuje energetický specialista s oprávněním "Energetický audit", případně "Energetická certifikace budov". Seznam energetických specialistů je uveden na webu Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo-enex.cz/experti/
V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky (certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota účinnosti, min. měrný využitelný zisk), a také „mikro“ energetická opatření, do kterých patří:
 • zateplení střechy nebo půdních prostor
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
 • dílčí výměna oken
 • výměna vstupních a balkonových dveří
 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací 
 •  

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude pořízení:

 • kotel na pevná paliva,
 • plynového kondenzačního kotle, 
 • tepelného čerpadla,
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • „mikro“ energetická opatření.
 V případě pořízení kotle na pevná paliva s ručním přikládáním je nutno instaloval akumulační nádrže v objemu alespoň 55l/1kW instalovaného výkonu kotle. V případě instalace kotle s automatickým přikládáním je akumulační nádrž povinná pouze tehdy, je-li výrobcem deklarována i možnost ručního přikládání.

Instalace nového zdroje tepla:

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná. Tato povinnost se týká pouze instalací, které jsou financované z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.
Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let.  

Výše podpory:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)
 
Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč. Nový zdroj tepla bude podpořen pouze tehdy, bude-li uveden na seznamu registrovaných výrobků, který spravuje Statní fond životního prostředí ČR. Seznam je k nalezení zde: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/
Informace o kotlíkových dotacích budeme pravidelně aktualizovat. Další informace jsou k dispozici na webu  www.opzp.cz , popř. v těchto dokumentech:
 

Stručný popis programu

 
Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje tepla. Na dotační program byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
 
Kontakty na pracovníky
Kamila Caháková, tel: 354 222 424, email: kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Lucie Krajňáková, tel: 354 222 487, email: lucie.krajnakova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová, tel: 354 222 414, e-mail: jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Michal Mottl, tel: 354 222 263, e-mail: michal.mottl@kr-karlovarsky.cz
Jaroslava Slavíková, tel: 354 222 132, e-mail: jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz
Petra Našová, tel.: 354 222 268, e-mail: petra.nasova@kr-karlovarsky.cz
Petr Stoklasa, tel: 354 222 511, e-mail: petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Jitka Lapešová
Datum poslední změny: 7.9.2022 13:00