Domovská stránka > Cykloportál > Nové dopravní značky

Nové dopravní značky

Nova dopravni znacka E12b
Ministerstvo dopravy se v poslední době začíná intenzivněji všímat i nemotorové dopravy a novou legislativou se snaží v obcích více integrovat cyklodopravu do dopravy motorové. Cílem by mělo být zrovnoprávnění cyklistů v dopravě a především zvýšení jejich ochrany. Jedním z těchto integračních kroků jsou i nové dopravní značky, které jsou v platnosti od podzimu roku 2010.
Připomeňme si hned na začátku jara, které značky to jsou.

Dne 14.9.2010 vstoupily v platnost nové změny vyhlášky  30/2001 Sb. - Pravidla o provozu na pozemních komunikacích. Kromě jiného se zde objevilo několik více změn, které se týkají i cyklistů. Podrobné vysvětlení nových značek najdeme na stránkách webu Silnice-železnice.

Nepřímé odbočení vlevoDopravní značka informativní směrová IS 10e - Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo, která informuje cyklisty o možnosti využít k bezpečnému odbočení vlevo způsob příčného přejezdu nebo převedení jízdního kola přes pozemní komunikaci. Tato úprava si klade za cíl pomoci jednak zejména starším osobám, ale na druhé straně i například rodinám s dětmi na jízdních kolech bezpečně provádět odbočující manévr vlevo, a to zejména na frekventovanějších křižovatkách či méně přehledných místech. Současně však budou na možnost takového způsobu odbočení cyklistů upozorněni i řidiči dalších vozidel.

Rozdílné řazení cyklistůDodatková tabulka E 12c - Povolený směr jízdy cyklistů, je sledován primárně záměr, aby jejím užitím ve vyobrazení informativní dopravní značky č. IP 19 „Řadicí pruhy", bylo možno, obdobně jako užitím symbolů ze soustavy dopravních značek, vyjádřit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích, a tím byly vytvořeny nové podmínky pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v provozu na pozemních komunikacích. Uvedená nová dodatková tabulka může ovšem být užita i pro omezení či doplnění významu jiné dopravní značky.

Jízda v jednosměrce

Dodatková tabulka E 12b - Vjezd cyklistů v protisměru povolen. Její význam spočívá nově v tom, že v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. IP 4a nebo č. IP 4b, upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů, a to bez ohledu na to, je-li na vozovce vyznačen oddělený jízdní pruh či nikoli. Tato změna zohledňuje zejména skutečnost rozměrové nedostatečnosti některých pozemních komunikací, a nutně s sebou nese i nižší materiální a tudíž i finanční náročnost. Aby byla s ohledem na praxi zajištěna informovanost cyklistů, že je jim dovolen vjezd a další jízda do jednosměrné pozemní komunikace v protisměru, je nově zaváděna dodatková tabulka bude umístěna také pod dopravní značkou č. B 2, a tak bude cyklista o takové možnosti vyrozuměn.

Konec cyklotrasy


Dopravní značka informativní směrová IS 21d - Konec cyklistické trasy, která informuje cyklisty o skončení (případně přerušení) cyklistické trasy.

 

Cykloznačka směrová

Dopravní značka informativní směrová IS19 - Směrová tabule pro cyklisty, dále Návěst před křižovatkou pro cyklisty (č. IS 20), Směrová tabulka pro cyklisty (č. IS 21a až č. IS 21c) a Konec cyklistické trasy (č. IS 21d), které informují o směru a případně i o vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům a o číslu, případně jiném označení, cyklistické trasy anebo o konci cyklistické trasy; v místech, kde vedou dvě nebo více cyklistických tras po společné pozemní komunikaci, lze zobrazit čísla, případně jiná označení cyklistických tras na jedné, společné dopravní značce.

Koridor pro cyklisty

Vodorovná dopravní značka V 20 - Piktogramový koridor pro cyklisty. Tato novinka, která je inspirovaná obdobnými provedeními užívanými v zahraničí, vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů, a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů. Takový koridor může být vyznačen i v protisměru na jednosměrné pozemní komunikaci a není rozhodující, je-li vyznačen u pravého nebo u levého okraje vozovky. Jeho užití však nezakládá cyklistům žádná zvláštní práva ve vztahu k řidičů motorových vozidel, ani ve vztahu k chodcům, kteří se na komunikaci mohou nacházet. Užití vodorovné dopravní značky „Koridor pro cyklisty" slouží toliko jako vhodný doplněk připomínající obecně stanovenou povinnost ohleduplnosti chování účastníků provozu na pozemních komunikacích, a   to   na   straně   cyklistů   užitím   především   takto   označené   části   pozemní komunikace, a na straně ostatních účastníků provozu umožněním provozu cyklistů zejména v tomto prostoru.

Přejezd cyklistů přes silnici

Vodorovná dopravní značka V 8b - Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce. Tento návrh je výsledkem vyhodnocení skutečnosti, že praktická potřeba vyvstává zejména v místě, kde pozemní komunikaci přetíná dnes již užívaná stezka pro chodce a cyklisty. Zde se jeví jako neúčelné vyznačovat zvlášť přechod pro chodce, a zvlášť přejezd pro cyklisty. Přitom dojde nejen k přiblížení provozu chodců a cyklistů do optimálního místa, kde může řidič takový provoz chodců a cyklistů očekávat, ale současně je možno i vcelku optimálně skloubit dopravní značení svislými a vodorovnými dopravními značkami tak, že řidičům nevznikají žádné nově stanovené povinnosti vůči chodcům a cyklistům. Rovněž chodcům a cyklistům nezakládá navrhovaná změna žádná nová práva ani žádné nové povinnosti, a tak je kontinuálně navázáno na dosavadní právní úpravu.

. Tento návrh je výsledkem vyhodnocení skutečnosti, že praktická potřeba vyvstává zejména v místě, kde pozemní komunikaci přetíná dnes již užívaná stezka pro chodce a cyklisty. Zde se jeví jako neúčelné vyznačovat zvlášť přechod pro chodce, a zvlášť přejezd pro cyklisty. Přitom dojde nejen k přiblížení provozu chodců a cyklistů do optimálního místa, kde může řidič takový provoz chodců a cyklistů očekávat, ale současně je možno i vcelku optimálně skloubit dopravní značení svislými a vodorovnými dopravními značkami tak, že řidičům nevznikají žádné nově stanovené povinnosti vůči chodcům a cyklistům. Rovněž chodcům a cyklistům nezakládá navrhovaná změna žádná nová práva ani žádné nové povinnosti, a tak je kontinuálně navázáno na dosavadní právní úpravu.

 

Datum vydání: 14.3.2011 0:00