Úvodní strana > Covid-19

 COVID-19

Noste roušky

 
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE COVID-19


 

 

Přečtěte si Otevřený dopis hejtmana Karlovarského kraje občanům, k.pdfotevřený dopis hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise občanům regionu.

 

AKTUÁLNÍ  VÝSKYT  ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE  

  

POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ:

 • Příznivá epidemiologická situace ohledně šíření koronaviru umožňuje dřívější uvolnění mimořádných opatření v podnikatelských aktivitách a dalších činnostech. Seznamte se s aktualizovaným harmonogramem.

 • Od 25. 5. 2020 opět můžete využít služeb stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný čas. Povolují se rovněž návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení za specifických podmínek. Nově bude také možné využívat při sportovních aktivitách zázemí sportovních zařízení, tedy sprchy, šatny a umývárny. Rozvolňuje se i režim pro nošení roušek. Nadále platí, že roušku je třeba nosit ve všech vnitřních prostorech, v prostorech veřejné dopravy nebo venku, pokud se nacházíte v bezprostřední blízkosti dalších osob, mimo členů domácnosti. Prohlédněte si níže přiložené infoletáky, které připravilo ministerstvo zdravotnictví.

NAŘÍZENÍ VLÁDY A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR:

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 19. 5. 2020 nová mimořádná opatření, která se týkají omezení provozoven a provozů služeb, nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami, zákazu a omezení hromadných akcí nad 300 osob, omezení provozu škol a školských zařízení, omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb, omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče a přijímání nových klientů a jejich testování na SARS-CoV-2 u poskytovatelů sociálních služeb. Všechna opatření nabývají účinnosti 25. 5. 2020. Podrobnosti jsou uvedeny výše.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 18. 5. 2020 nové mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, které nabývá účinnosti 19. 5. 2020. Od tohoto data nebude povinné při rizikové práci v horku dané zákonem nebo v kanceláři při dodržení dvoumetrové vzdálenosti od dalších osob. Zároveň zrušilo opatření obecné povahy ze dne 16. 3. 2020 k omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče.
 • Ministerstvo zdravotnictví přijalo 15. 5. 2020 další mimořádná opatření, která nabývají účinnosti 18. 5. 2020 a týkají se omezení provozu škol a školských zařízení, omezení provozu zařízení sociálních služeb, úpravy podmínek provozu stravovacích a ubytovacích zařízení, zákazu a omezení hromadných akcí nad 100 osob a omezení návštěv ve věznicích. Zároveň bylo vydáno ochranné opatření k omezení překročení státní hranice ČR rovněž s účinností od 18. 5. 2020 a zrušeno mimořádné opatření k dodržování hygienicko-epidemiologických pravidel u orgánů veřejné moci a správních orgánů.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 11. 5. 2020 mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, které je platné od 12. 5. 2020. Opatření navazuje na dosud platné mimořádné opatření s tím, že z něj stanoví jako nové výjimky některé účastníky vzdělávání, přijímacích řízení ke vzdělávání a pacienty a zdravotnické pracovníky. Vláda zároveň přijala další krizové opatření, které se týká pracovnělékařských prohlídek.
 • Dne 7. 5. 2020 přijala vláda nové krizové opatření o stanovení dalších výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních služeb.
 • Vláda rozhodla prostřednictvím nového opatření obecné povahy ze dne 4. 5. 2020 o prodloužení znovuzavedení kontrol na společných hranicích s Německem a Rakouskem a vnitřních letech. Kontroly budou pokračovat až do 13. 6. 2020 23:59 hodin s možností dalšího prodloužení.  Dále také rozhodla s účinností od 11. 5. 2020 00:00 hodin o rozšíření seznamu míst, přes která bude možné hranice překračovat. Mezi nimi jsou nově i Kraslice – Klingenthal.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 4. 5. 2020 další mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, které je platné od 5. 5. 2020. Opatření navazuje na dosud platné mimořádné opatření s tím, že z něj stanoví jako nové výjimky účastníky vzdělávání a osoby, kterým se pořizují fotografie v některých případech.Vláda pak přijala další krizové opatření o zákazu vstupu do České republiky a povinnostech při návratu pro všechny, kdo vstoupí na naše území, které nabývá účinnosti 11. 5. 2020. Zároveň došlo ke zrušení krizového opatření k zákazu využívat v obchodní letecké dopravě jiné letiště, než letiště Václava Havla Praha, a ke zrušení krizového opatření o pracovní povinnosti žáků a studentů.
 • Vláda přijala 30. 4. 2020 nová krizová opatření, která vedou k dalšímu uvolňování v zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a v omezení volného pohybu osob. Od 11. 5. 2020 se otevírají všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. Zároveň se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká i provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů, bohoslužeb a spadat do této kategorie budou i svatby.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 30. 4. 2020 další mimořádná opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami a k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb. Povinnost nošení roušek se již nevztahuje na děti mladší 7 let v mateřské škole a v dětské skupině, na osoby, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu, na vystupující umělce při tvorbě audiovizuálních děl, a také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech bez hostů. Zároveň došlo ke zrušení mimořádného opatření ze dne 10. 3. 2020 k osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách. Upraveny byly také výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření, která jsou platná od 1. 5. 2020.
 • Poslanecká sněmovna prodloužila 28. 4. 2020 nouzový stav, a to do 17. 5. 2020. 
 • Vláda vydala 27. 4. 2020 nařízení, kterým se mění dřívější nařízení o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 24. 4. 2020 další mimořádná opatření, která stanovují podmínky pro opětovný provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče a nařizují vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hlavním městě Praze.
 • Vláda vydala 23. 4. 2020 nařízení, jímž se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a zároveň přijala další dvě krizová opatření ohledně výjimky pro vstup na území ČR a pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb.
 • Vláda přijala 23. 4. 2020 nová krizová opatření. Od pátku 24. 4. 2020 se lidé budou moci pohybovat ve volném prostoru ve skupinách maximálně 10 osob.  Od pondělí 27. 4. 2020 by se pak měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s výjimkou těch v nákupních centrech. Znovu začnou fungovat autoškoly, posilovny či fitness centra bez zázemí, otevřou se knihovny, venkovní zoologické a botanické zahrady a konat se budou i bohoslužby do 15 lidí. Platit budou také nová opatření ve školství, na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků. Od pondělí 27. 4. 2020 budou změněna i pravidla pro překračování státních hranic. Při návratu do vlasti se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. Lázně mohou začít za určitých podmínek přijímat pacienty do léčebně-rehabilitační péče.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 19. 4. 2020 další mimořádné opatření, jehož cílem je zajistit důkladný přehled o oběhu vzorků v rámci systému Chytré karantény, počtu odebraných vzorků odběrovými místy všech typů, jejich distribuci laboratořím a případnou redistribuci při naplnění kapacit odběrných míst či laboratoří v rámci kraje.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 17. 4. 2020 nová mimořádná opatření, která přinášejí další výjimky z maloobchodního prodeje a prodeje služeb a stanovují pravidla pro jejich provoz, upřesňují výjimky ze zákazu volného pohybu osob a nařizují výlučné používání elektronických žádanek pro vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru v prostředí NZIS. Dále byla zrušena některá další mimořádná opatření ohledně konání větších akcí či návratu z pobytu na území Italské republiky.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 15. 4. 2020 další mimořádná opatření, kterými jsou stanoveny výjimky ze zákazu volného pohybu osob pro vysokoškolské studenty, sportovce a svatebčany, obnoven provoz některých prodejen a provozoven služeb, znovuotevřeno částečné studium na vysokých školách, zejména v případě studentů závěrečných ročníků, umožněny výjimky ze zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb v pobytové formě, zavedena nová možnost zasílání elektronických žádanek pro vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru v prostředí NZIS, upřesněny podmínky pro ubytování pracujících odsouzených a stanovena pravidla pro ukončování domácí karantény.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 14. 4. 2020 další mimořádné opatření ohledně organizace karantény zdravotnických pracovníků a pracovníků sociálních služeb, kteří byli v kontaktu s potvrzeným případem COVID-19. Ukončena byla také část mimořádného opatření k omezení rozsahu úředních hodin kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Vláda také přijala usnesení, která se mimo jiné týkají použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 či zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let pro zaměstnance Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 10. 4. 2020 nové mimořádné opatření, kterým se upravuje zákaz volného pohybu osob s výjimkami. Konkrétizovány jsou podmínky pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě či konzumace na veřejnosti v místech prodeje potravin.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 9. 4. 2020 další nová mimořádná opatření, kterými se stanovuje nová výjimka nenosit ochranné prostředky dýchacích cest pro osoby se závažnými poruchami autistického spektra, nařizuje se pravidelné testování všech zaměstnanců domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, stanovují se pravidla pro ukončování domácí karantény osob v riziku onemocnění COVID-19 a zmírňují se některá dosavadní opatření týkající se provozu orgánů veřejné moci od 20. 4. 2020. Vláda pak vydala usnesení, kterými byl prodloužen nouzový stav do 30. 4. 2020, zrušeno krizového opatření ohledně zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu zaměstnancům ve zdravotnictví a uloženy povinnosti k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví studenty a žáky zdravotních škol.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 8. 4. 2020 nové mimořádné opatření, které nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče s účinností od 9. 4. 2020 hlásit ministerstvu zdravotnictví za každé zdravotnické zařízení neprodleně všechny změny, jež se týkají dostupnosti volných kapacit intenzivní péče a  zdravotníků, kteří jsou v karanténě.
 • Poslanecká sněmovna prodloužila 7. 4. 2020 nouzový stav , a to do 30. 4. 2020.  Zároveň schválila jednorázovou pomoc živnostníkům ve výši 25 tisíc korun a několik dalších opatření včetně návrhu na odklad splátek úvěrů.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 6. 4. 2020 nová mimořádná opatření. Schváleny byly další výjimky z maloobchodního prodeje a prodeje služeb. Od 7. 4. budou nově moci být v provozu sběrny surovin a kompostárny, od 9. 4. pak hobbymarkety, stavebniny, železářství nebo prodejny jízdních kol. Souvisí s tím ale zpřísněná hygienická opatření. Lidé budou moct také individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh, jízda na kole a další sporty budou možné i bez roušek. Ukončeno bylo mimořádné opatření ohledně fungování kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, krajům a Praze bylo nařízeno vyčlenit ve zdravotnických zařízeních prostory s danou lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby a u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a v neposlední řadě došlo také ke zrušení zákazu prodeje ochranných prostředků třídy FFP3. Zároveň byla vydána nová krizová opatření vlády, která se týkají vstupu na území ČR v době nouzového stavu, jednání zastupitelstev územních samosprávných celků či přednostního zásobování ministerstva zdravotnictví.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 3. 4. 2020 další nové mimořádné opatření. Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují odběrová místa, a laboratoře, jež provádí vyšetření odebraných vzorků na přítomnost koronaviru, mají nově povinnost poskytovat informace Centrálnímu řídicímu týmu COVID-19.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 2. 4. 2020 nové mimořádné opatření, které se týká zákazu předepisování a vydávání léčivého přípravku PLAQUENIL. Podle dostupných vědeckých poznatků se PLAQUENIL jeví jako potenciálně účinný pro léčbu onemocnění COVID-19.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 1. 4. 2020 nová mimořádná opatření. Došlo ke schválení další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb. Nově mohou být otevřeny od 2. 4. také prodejny domácích potřeb, a to za předpokladu, že lze v těchto provozovnách nakoupit  ochranné prostředky. Dále se nařizuje vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních na území každého kraje a Prahy. Zároveň byla vydána další krizová opatření vlády k přednostnímu zásobování ministerstva vnitra a k fungování zaměstnanců kritické infrastruktury.
 • Na základě jednání vlády vydalo ministerstvo zdravotnictví 30. 3. 2020 další nová mimořádná opatření, prostřednictvím nichž došlo k prodloužení omezení volného pohybu lidí po ČR, a to až do 11. 4. Stejně dlouho pak budou uzavřené také restaurace a většina obchodů. Povinnost nosit roušku se nebude nově vztahovat na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel. Do čtrnáctidenní karantény budou muset nově všichni, kteří se vrátili zpět do ČR ze zahraničí. Veřejné úřady budou i nadále, a to až  do 11. 4., otevřené jen dva dny v týdnu a budou nabízet omezené služby.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne dne 27. a 29. 3. 2020 nová mimořádná opatření ohledně realizace protiepidemických opatření v zařízeních sociálních a zdravotních služeb, zákazu návštěv pacientů, přijímání nových klientů a jejich testování na COVID-19 a používání elektronické žádanky v prostředí NZIS k provedení odběru vzorků.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo na základě jednání vlády 26. 3. 2020 mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se rovněž nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území ČR. Mimořádné opatření platí  do 1. 4. Zároveň byla udělena výjimka pro tzv. pendlery, opatření se nově netýká přeshraničních pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníků základních složek IZS. V neposlední řadě vláda rozhodla také o tom, že lidé, kteří pobírají některé dávky, nebudou muset nově chodit na Úřad práce, aby doložili své příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku, ale mohou žádat elektronicky.
 • Na základě jednání vlády vydalo ministerstvo zdravotnictví  24. 3. 2020 nařízení, kterým zpřísnilo omezení volného pohybu na území ČR. Za účelem ochrany veřejného zdraví je možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. A pokud je to možné, je třeba si od ostatních osob zachovávat odstup minimálně 2 metry.
 • Vláda rozhodla 23. 3. 2020 o prodloužení omezení volného pohybu kvůli koronaviru o další týden, tedy do 1. 4. Zároveň rozhodla o odložení EET, schválila kurzarbeit nebo odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku. Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech vyhrazený čas od 8.00 do 10.00 hodin. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení platit nebude. Zpřísnily se také podmínky pro ježdění za prací za hranice. Pokud chtějí pendleři nadále pracovat v Německu a Rakousku, budou si tam muset zajistit ubytování na 3 týdny. Po návratu do země budou muset počítat s karanténou na 14 dní.
 • Vláda přijala 19. 3. 2020 další mimořádná opatření ve snaze zabránit šíření koronaviru. Ministři mimo jiné schválili návrh zákona, který umožní rodičům pečujícím doma o školáky prodloužit dobu vyplácení ošetřovného, a zároveň došlo ke zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Pro osoby samostatně výdělečně činné, které  zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Opět byly zpřísněny podmínky pro přeshraniční pracovníky a nově se také upravil čas vyhrazený seniorům nad 65 let k nákupu potravin a drogistického zboží, a to od 7.00 do 9.00 hodin.V obchodech v tento čas mohou nakupovat i lidé s hendikepem s doprovodem a osoby pracující v pečovatelských službách.
 • Vláda zakázala s účinností od 19. 3. 2020 pohyb a pobyt mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Pro seniory nad 65 let zároveň speciálně vyčlenila čas k nakupování potravin a dalšího zboží, a to od 10.00 do 12.00 hodin. Došlo rovněž ke zpřísnění podmínek pro přeshraniční pracovníky - tzv. pendlery.
 • Vláda rozhodla s účinností od 16. do 24. 3. 2020 o zákazu volného pohybu osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
 • Vláda rozhodla s účinností od 14. do 24. 3. 2020 o uzavření všech obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.
 • Vláda vyhlásila 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů nouzový stav.

 

 • PŘESNÁ ZNĚNÍ VŠECH PŘIJATÝCH KRIZOVÝCH A MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ NAJDETE NA WEBU VLÁDY A INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.
 
 

NAŘÍZENÍ HEJTMANA:

 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis s platností od 4. 5. 2020 zrušil rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály) ze dne 18. 3. 2020.
 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis s platností od půlnoci na 14. 4. 2020 zrušil regulační opatření ve veřejné autobusové a železniční dopravě. Odbavování cestujících bude probíhat obvyklým způsobem.
 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis vydal 3. 4. 2020 rozhodnutí, kterým uložil obcím s rozšířenou působností zajistit ubytování pro lidi bez domova a vykázané osoby s nařízenou karanténou či s onemocněním COVID-19.
 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis vydal 23. 3. 2020 nařízení o prodloužení regulačních opatření v dopravě. Nařízení se týká všech dopravců ve veřejné linkové a železniční dopravě, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.
 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis vydal 18. 3. 2020 rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na všech veřejných místech a v lázeňských i dalších ubytovacích zařízeních. Nařízení platí pro celé území Karlovarského kraje. 
 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis vydal 16. 3. 2020 nařízení o regulačním opatření v dopravě. Nařízení se týká všech dopravců ve veřejné linkové a železniční dopravě, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.


 

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE SE NECÍTÍTE DOBŘE A MÁTE PŘÍZNAKY?

 1. Máte-li teplotu 37, 5 stupně Celsia a více, bolí vás klouby, trápí vás suchý kašel či váš stav provází dokonce dušnost, okamžitě telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře.
 2. Praktický lékař posoudí vaši anamnézu, aktuální stav a v případě podezření, že by se mohlo jednat o onemocnění COVID-19, vás indikuje k provedení testu.
 3. Pokud váš lékař není telefonicky k zastižení, kontaktujte Krajskou hygienickou stanici v Karlových Varech na telefonním čísle 602 251 658 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin).
 4. Po následné telefonické výzvě se dozvíte, kdy a kde je třeba navštívit odběrové místo, kam je nutné přijet osobním vozem.
 5. V případě, že nejste řidič, případně vás nemá kdo odvézt, se domluvíte na návštěvě odběrové skupiny ve vaší domácnosti, kde bude odběr proveden.
 6. Svým zodpovědným přístupem ochráníte vaše rodiny, přátele, kolegy a další lidi, mezi které byste nákazu mohli rozšířit.

  

ODBĚROVÁ MÍSTA:

 • Nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary (také pro samoplátce)
 • Nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204, 350 03 Cheb (také pro samoplátce)
 • Poliklinika Flora Cheb, Májová 582/19, 350 02 Cheb (také pro samoplátce)
 • NZZ Garant-Service group, Fr. Krejčího 6, 360 01 Karlovy Vary (pouze pro samoplátce)

 

 • V provozu i nadále zůstávají odběrové skupiny, které provádějí testy přímo v domácnostech na území regionu.

 

TESTOVÁNÍ PRO SAMOPLÁTCE V NEMOCNICÍCH KARLOVY VARY A CHEB:

 • Na odběr je možné přijmout samoplátce pouze po předchozím objednání, a to přes webové rozhraní na adrese https://kk-odbery.reservio.com/. Cena činí 1 700 Kč. Výsledek testu bude znám 48 hodin po odběru. Potřebné informace najdete na webu Karlovarské krajské nemocnice.
 • Prosíme pro všechny samoplátce, aby dodržovali manuál pro obě odběrová místa a také všechna opatření a nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví.

 

POMOC VE STAVU PSYCHICKÉ NOUZE:

 • V  souvislosti s epidemií COVID-19 jsou pro občany Karlovarského kraje k dispozici linky psychologické pomoci, a to denně od 9.00 do 17.00 hodin na níže uvedených telefonních číslech.

  • 776 358 080 (pro rodiče a děti)
  • 602 432 528 (pro dospělé, seniory a pracovníky v první linii) 

 

OMEZENÍ VE VEŘEJNÉ  DOPRAVĚ:

 • V souvislosti s aktuálním stavem epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a opatřeními vlády rozhodla Rada Karlovarského kraje:
  • prodloužit mimořádné opatření ve veřejné linkové dopravě provozované podle smluv o veřejných službách uzavřených dopravci a Karlovarským krajem, které spočívá v rozšíření omezení provozu tzv. školních spojů a rozšíření období provozu tzv. prázdninových spojů o období 1. 5. až  24. 5. 2020. Ode dne 25. 5. 2020 pak bude veřejná linková doprava provozována „normálním způsobem“;
  • ukončit mimořádné opatření v regionální železniční dopravě provozované podle smlouvy o veřejných službách uzavřených s dopravcem České dráhy, a.s., a Karlovarským krajem, které spočívalo v omezení provozu regionálních vlaků. Dnem 15. 5. 2020 bude opětovně zahájen běžný provoz.
 • Platné jízdní řády najdete na těchto webových stránkách.

 

E-MAILOVÉ KONTAKTY PRO DOTAZY:

 • I nadále jsou k dispozici níže uvedené e-mailové adresy, kam můžete směřovat své dotazy ohledně onemocnění COVID-19. Prosíme o jejich využívání.

 

KONTAKTY NA REGIONÁLNÍ VÝROBCE A DODAVATELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ:
 
 • V Karlovarském kraji je celá řada regionálních firem, které úspěšně vyrábějí a dodávají ​osobní ochranné prostředky a pomáhají chránit zdraví a životy lidí před nákazou koronavirem. Kontakty na dodavatele poskytla Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje.

 

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY:

 • VÝDEJ OCHRANNÝCH POMŮCEK :
  • Veškeré informace o chystané distribuci ochranných pomůcek najdou zdravotníci na těchto webových stránkách.

 • VÝZVA PRO ZDRAVOTNÍKY OHLEDNĚ DISTRIBUCE OCHRANNÝCH POMŮCEK: 
  • Vážení zdravotníci, dovolujeme si vás všechny požádat, abyste na e-mail lucie.kristofova@kr-karlovarsky.cz oznámili Krajskému úřadu Karlovarského kraje SVOU E-MAILOVOU ADRESU A TELEFONICKÝ KONTAKT, abychom vás mohli i touto formou neprodleně informovat o distribuci ochranných pomůcek. Zjistili jsme, že v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb ČR většina z vás tento údaj neuvedla. V e-mailové zprávě prosím uveďte název zařízení, IČO a odbornost. Prosíme, nadále sledujte také web Karlovarského kraje.

 • VÝZVA PRO LÉKAŘE V PRIMÁRNÍ PÉČI:
  • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis se obrátil dopisem na lékaře v primární péči s prosbou o výpomoc především na interních odděleních nemocnic na území regionu.
    

INFORMACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

 • VÝDEJ OCHRANNÝCH POMŮCEK :
  • Ochranné pomůcky pro poskytovatele sociálních služeb rozváží Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje každý týden, přičemž o konkrétním termínu budou poskytovatelé předem informováni odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje prostřednictvím e-mailové zprávy.
    

INFORMACE PRO OSVČ A PODNIKATELE:

 

 • Na webu Karlovarského kraje nyní najdete novou stránku, která je věnovaná informacím pro OSVČ a podnikatele. Kromě přehledu chystané pomoci ze strany státu jsou zde uvedeny i důležité kontakty.
 • Podnikatelé mohou využít i  web Karlovarské agentury rozvoje podnikání, kam jsou rovněž pravidelně doplňovány další potřebné informace.

INFORMACE PRO PENDLERY:

 • Pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Německem, Karlovarský kraj připravil webovou stránku, kam jsou umisťovány aktuální informace.

 

INFORMACE PRO DOBROVOLNÍKY:

 • V souvislosti s vydanými opatřeními pro omezení šíření nákazy COVID-19 se množí nabídky dobrovolníků či dobrovolnických organizací na pomoc seniorům, opuštěným lidem. Karlovarský kraj proto zřídil kontaktní e-mail na adrese: dobrovolnici@kr-karlovarsky.cz. V první řadě se, prosím, obracejte na starosty své obce, od kterých získáte potřebné informace o možnostech pomoci. Děkujeme všem! 
 

OMEZENÍ ČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU:

 • S platností od 20. 4. 2020 je obnovena činnost Krajského úřadu Karlovarského kraje v původních úředních hodinách, které platily před vyhlášením nouzového stavu, viz níže.

  • PO:  8:00 - 17:00
  • ÚT: 8:00 - 15:00
  • ST:  8:00 - 17:00
  • ČT:  8:00 - 15:00
  • PÁ:  8:00 - 14:00

 • S platností od 19. 5. 2020 bylo zrušeno mimořádné opatření ředitelky úřadu Mgr. Martiny Vránové, podle něhož byl ve styku s veřejností preferován písemný, telefonický nebo elektronický kontakt.

 

DALŠÍ INFORMACE PRO OBČANY:

 • Doporučení pro zachování psychické pohody: Policie ČR připravila leták se základními doporučeními, která obyvatelům pomohou lépe psychicky zvládnout nouzový stav a pandemii.
 • Ilustrovaná brožura pro děti: Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své prarodiče. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Proto psychologické pracoviště ministerstva vnitra spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké Ahoj, já jsem Korona.
 • Platnost osobních dokladů: Jak je to s prokazováním totožnosti v době nouzového stavu, vysvětluje stanovisko ministerstva vnitra.
 • Nakládání s odpady: Jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie a co dělat s ostatními odpady se dozvíte zde.

 

DŮLEŽITÉ TELEFONICKÉ KONTAKTY:

 • Při podezření na onemocnění COVID-19 se můžete v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin obracet na telefonní číslo Krajské hygienické stanice v Karlových Varech 602 251 658.
 • Využít lze také celostátní informační linku na telefonním čísle 1212.
 • K dispozici je rovněž infolinka Státního zdravotního ústavu, která funguje nonstop na telefonních číslech:  
  • 724 810 106
  • 725 191 367
  • 725 191 370
 • Kontaktovat telefonicky můžete i jednotlivé zdravotní pojišťovny:
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna - 952 222 222
  • Vojenská zdravotní pojišťovna - 844 888 888
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 810 800 000
  • Oborová zdravotní pojišťovna -  261 105 555
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 800 209 000
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - 844 211 211
  • RBP zdravotní pojišťovna - 800 213 213
 • Případně lze využít informační linky jednotlivých ministerstev a dalších institucí:
  • Ministerstvo dopravy ČR -  225 131 810
  • Ministerstvo zahraničních věcí ČR - 224 183 200, 224 183 100
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - 224 854 444
  • Ministerstvo vnitra ČR -  974 815 394, 974 815 395, 974 815 396, 704 844 570, 704 844 572, 704 844 575, 704 844 576, 704 844 588
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CR - 778 725 602, 771 139 398, 771 139 410, 771 139 411
  • Ministerstvo zemědělství ČR: 221 814 595
  • Ministerstvo kultury ČR - 777 458 007
  • Ministerstvo obrany ČR - 973 255 140, 973 255 141, 973 255 142 - vojenská linka psychologické pomoci
  • Česká správa sociálního zabezpečení - 800 050 248
  • Finanční správa - 225 092 392 

 

INFORMAČNÍ WEBY:

​​​​​​​​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Veronika Svobodová
Datum poslední změny: 21.5.2020 14:43