Křídlatka (Reynoutria) je na našem území nepůvodní rostlina. Její expanze byla zaznamenána prakticky všude od nížin až po podhorské oblasti (výjimkou nejsou ani hory - okolí města Přebuz v Krušných horách). V taxonomickém zařazení došlo již několikrát ke změnám, a proto je možné se setkat i s označením rodu opletka (Fallopia) nebo truskavec (Polygonum).

Křídlatky jsou vytrvalé rostliny, které vytváří hustý bujný porost. Její lodyhy jsou kolénkaté, duté a křehké a vyrůstají z oddenků, které mohou být v hloubce až 2 metrů. Svojí výškou mohou křídlatky dosahovat až 4 metrů.

Původně pochází z oblastí východní a severovýchodní Asie. K nám se dostala jako okrasná rostlina a začala se nekontrolovatelně šířit. Nejvhodnějším stanovištěm pro její růst je vlhké prostředí podél vodních toků. Je nenáročná a snese i sušší období a vyšší teploty. Je odolná i vůči většině škůdců a houbám (plísním).

Křídlatky jsou vytrvalé rostliny, které vytváří hustý bujný porost. Její lodyhy jsou kolénkaté, duté a křehké a vyrůstají z oddenků, které mohou být v hloubce až 2 metrů. Svojí výškou mohou křídlatky dosahovat až 4 metrů.

Křídlatka je dvoudomá rostlina, vytváří buď samčí nebo samičí květy. Její semena však v našich podmínkách většinou nedozrávají, ale pokud uzrají, udrží si klíčivost po dlouhou dobu. Rostliny se rozmnožují velmi rychle vegetativně - pomocí oddenků. Nadzemní části u nás zimu nepřežijí, ale díky oddenkům ukrytým hluboko pod povrchem křídlatky bezpečně přezimují a od začátku nové vegetační sezóny znovu obrážejí a rostou velkou rychlostí, a to až 4,5 cm za den.

Křídlatka patří mezi invazivní rostliny, které vytváří husté, rozlehlé monokultury, vytlačuje původní rostlinná společenstva a na ně vázané živočišné druhy. Jejím působením dochází k poškozování břehů, zvyšuje nebezpečí eroze břehů a zvyšuje rozsah povodní tím, že její lodyhy se zachycují na vodních překážkách a vytváří zde bariéry. Křídlatkou zarostlé lokality jsou nepřístupné a snižují průchodnost okolí vodních toků.

Přestože je zásah proti křídlatce nákladný a kvůli její dobré regenerační schopnosti zdlouhavý, je nezbytně nutné ho provádět, aby se docílilo redukce a zamezení dalšímu šíření.

Co dále by Vás mohlo zajímat

Mechanické metody likvidace Jejich použití je nutné všude tam, kde z důvodu ochrany vod (PHO,..), přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ), zón CHKO a jiných omezení ochrany přírody není možné použití chemi ...Více
Invazní rostliny jsou zpravidla agresivně se šířící rostliny schopné rozvracet celé ekosystémy a vytlačovat tak původní druhy rostlin, ale i na ně navázaných zvířat. Invaze obecně vedou ke ztrátě biol ...Více
Likvidované druhy a používané zkratky v tabulkách a mapách: Mapa - IS Heracleum Bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum B Křídlatky Reynoutria /Fallopia sensu lato, bez rozlišení taxonů K Netýkav ...Více