Likvidované druhy a používané zkratky v tabulkách a mapách:

Mapa - IS Heracleum

Bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum B
Křídlatky Reynoutria /Fallopia sensu lato, bez rozlišení taxonů K
Netýkavka žláznatá Impatiens glandulifera N

Lokality jsou v IS rozlišeny do bodů, linií a polygonů s určenými pokryvnostmi.

Bodem se rozumí výskyt dané rostliny na ploše do 10 m2, pokryvnost je vždy uvedena od 1 do 4. Linií se rozumí typ lokality, jehož šířka je maximálně 2 m a délka je naopak minimálně 10 m, pokryvnost bude od 1 do 4, linie může být rozvětvená – s více než dvěma koncovými body. Polygonem je lokalita se spojitou hranicí obklopující porost mapovaného invazního druhu, který není ani bodem ani linií (tzn. větší než 10m2 , nebo kratší než 10 m při současné šířce pod 2 m).

Při mapování byly rozlišovány tyto pokryvnosti porostů:

kategorie Pokryvnost v %
1 0 - 10
2 11 – 50
3 51 - 75
4 76 – 100

Pro klasifikaci nebezpečnosti porostů jsou v projektu používány tyto kategorie:

kategorie název klasifikace podle nebezpečnosti
4 akutní silné populace fungující jako pravidelný zdroj šíření, umístěné v horní části povodí nebo u cest,mechanicky disturbovaná stanoviště, porosty přímo měnící charakter biotopu k horšímu
3 hrozící rozrůstající se porosty, v minulosti dlouhodobě cíleně potlačované, blízkost vodotečí, cest, krmelců, obecně významných zdrojů diaspor (skládky, rumiště), porosty vykazují ideální souběh podmínek s biologií druhu, 100% zdravé populace
2 stabilní izolovaný nerozrůstající se porost vzdálený vektorům šíření (cestám, vodotečím atp.), v průměrné "kondici", jednotlivé rostliny s malou šancí k větší invazi, v zapojeném např. travním porostu
1 na ústupu zmenšující se porost s oslabenou vitalitou, např. na pravidelně vhodně obhospodařovaných pozemcích

Lokality jsou v mapách znázorněny různými barvami podle druhu rostliny a pokryvnosti. Bolševník odstíny zelené, křídlatky odstíny fialové až modré a netýkavka žláznatá červeně až oranžově. Barvy použité v grafech pro jednotlivé pokryvnosti odpovídají barevnému znázornění lokalit v mapách výskytu v IS Heracleum.

 

Co dále by Vás mohlo zajímat

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) je mohutná rostlina, jejíž domovinou je oblast mezi Černým a Kaspickým mořem v jihozápadní Asii. Tato dvouletá až víceletá bylina dorůstá až několika met ...Více
Křídlatka (Reynoutria) je na našem území nepůvodní rostlina. Její expanze byla zaznamenána prakticky všude od nížin až po podhorské oblasti (výjimkou nejsou ani hory - okolí města Přebuz v Krušných ho ...Více
Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) je jednoletá, 1 až 3 m vysoká bylina původem z Asie z oblasti Himálaje. Na naše území se dostala nejen jako okrasná, ale částečně také jako kulturní medonos ...Více