V rámci projektu byl vytvořen unikátní Informační systém Heracleum (IS Heracleum), který slouží k evidenci všech lokalit vč. fotodokumetace, zaznamenává údaje a mapy z jejich počátečního i konečného stavu. Systém obsahuje podrobné informace ke všem lokalitám a zasaženým parcelám - všechny údaje z katastru nemovitostí, z registu půdy LPIS, pásma ochrany přírody a ochrany vod apod.. Na základě podmínek jsou pro jednotlivé parcely stanoveny vhodné metodiky likvidace. V průběhu realizace projektu jsou do IS Heracleum doplňovány informace o prováděných kontrolách, změnách, nových lokalitách a na konci projektu zde budou k dispozici i údaje o dosaženém výsledku pro jednotlivé parcely a lokality. Data v IS lze filtrovat podle více kritérií, vybraná data lze exportovat.

Systém slouží také k administraci projektu, zaznamenává výsledky kontrol prováděných prací a bude využíván i po celou dobu jeho udržitelnosti jak žadatelem o dotaci, tak dotčenými orgány ochrany přírody. V době podání žádosti usnadnil zasílání žádostí o souhlas s projektem více než 5 000 vlastníků a administraci výzev a veřejných vyhlášek s tím spojenou. Veškeré dokumenty o této komunikaci s vlastníky jsou v IS archivovány, stejně jako řada dalších dokumentů, vzorů hlášení, přijatých faktur apod..

Základní pojmy užívané v IS Heracleum:

Projekt je rozdělen na 10 úseků (úseky I. až X.), ty pak ještě na celkem 29 realizačních částí (LČ 1 – 29), názvy úseků vycházejí z názvů měst, hranice mezi úseky jsou ale dány hranicemi povodí nižších řádů. Hranice mezi částmi jsou zpravidla vedeny po komunikacích, vodních tocích apod. tak, aby byly lépe identifikovatelné v terénu.

IS Heracleum má databázovou a mapovou část:

Přístup do databázové části IS Heracleum je možný po registraci provedené na základě žádosti na některou z emailových adres uvedenou v Kontaktech., je třeba uvést email, jméno a příjmení, login a účel registrace, aby bylo možné registraci správně provést a nastavit vhodná oprávnění. Informace v IS obsažené nesmí být využívány ke komerčním účelům, slouží kromě administrace dotace dále jednak dotčeným orgánům státní správy a ochrany přírody a jednak např. studentům při zpracovávání bakalářských a studentských prací nebo vlastníkům pozemků ke kontrole jejich zamoření a zjištění doporučené metodiky likvidace. Data v IS Heracleum umožňují filtraci lokalit nebo parcel podle různých kritérií a export vybraných dat do exelových tabulek.

Mapová část IS Heracleum je volně přístupná (bez registrace) viz Mapy výskytu, podrobnější popis, legenda k mapě a návod k použití viz níže. 
Pro prohlížení map je nutné nainstalovat si program Microsoft Silverlight.

Fotogalerie

Co dále by Vás mohlo zajímat

Likvidované druhy a používané zkratky v tabulkách a mapách: Mapa - IS Heracleum Bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum B Křídlatky Reynoutria /Fallopia sensu lato, bez rozlišení taxonů K Netýkav ...Více
Invazní rostliny jsou zpravidla agresivně se šířící rostliny schopné rozvracet celé ekosystémy a vytlačovat tak původní druhy rostlin, ale i na ně navázaných zvířat. Invaze obecně vedou ke ztrátě biol ...Více
Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) je mohutná rostlina, jejíž domovinou je oblast mezi Černým a Kaspickým mořem v jihozápadní Asii. Tato dvouletá až víceletá bylina dorůstá až několika met ...Více