Úvodní strana > Geografický informační systém > Metainformační systém

 Metainformační systém

S rozvojem informačních technologií a rozšiřující se výměnou dat nejrůznějšího charakteru narůstá potřeba existence jednotné dokumentace zdrojů dat a informací, které jsou k dispozici v datových skladech různých subjektů. Datové sklady představují obrovský informační potenciál, ale předpokladem jejich reálného využití je, že o nich jsou uživatelé vhodnou formou informováni a že existuje jejich dostatečný popis a dokumentace. Za tímto účelem vznikají systémy, které dokáží nejen shromažďovat a poskytovat informace o umístění informačních zdrojů, ale především podat všem potenciálním uživatelům volně dostupné informace o jejich obsahu a možném využití. Existence a činnost uvedených systémů tak vytváří podmínky pro racionální a efektivní využívání existujících datových skladů a předávání informací mezi jejich správci a uživateli. Tyto systémy současně mohou plnit též funkci regulačního prvku, zabraňujícího duplicitní tvorbě dat a tím plýtvání finančními, technickými i lidskými zdroji.

V rámci krajského úřadu je cílem aktivní zajišťování a využití metadat v prostředí úřadu samotného, ale také jejich publikování na internet za účelem postupného zefektivnění a zkvalitnění práce s informacemi (nejen) na správních a samosprávních orgánech všech úrovní.

Oddělení GIS používá pro vytváření a správu metainformačních dat program  MicKA ( Meta informa čKAtalog) firmy Help Service Remote Sensing s.r.o. a nově jsou Metadata v rámci Geoportálu Karlovarského kraje z projektu DMVS (Digitální mapa veřejné správy)

Vlastnosti systému MicKA :
V současné době jsou v systému MicKA implementovány tyto standardy:

 • ISO 19115 (metadata datových sad) – plný standard
 • ISO 19119 (metadata služeb) – podmnožina elementů důležitých k popisu služby
 • ISO 19110 (Feature catalogue) – podmnožina elementů potřebných k základnímu popisu Features (atributy, domény)
 • ISO 15836 (Dublin Core metadata)
  webové služby OGC (WMS, WFS, časem přibudou další) - metadata služby (GetCapabilities) jsou přímo načtena do systému. V další verzi bude podporován harvesting.

Webová katalogová služba dle specifikace Open Geospatial konsorcia Katalogová služba dle OGC CS-W je již implementována v nezávislém modulu !

Vícejazyčné prostředí
Multilingualita je podporována jak pro uživatelské rozhraní tak pro vlastní metadata. V současné době je implementována čeština, angličtina, francouzština a částečně polština. Další jazyky je možno přidávat doplněním odpovídajících termínů do databáze.

Kontextová nápověda při vyplňování metadatových položek

Rozšiřitelnost metadat o další uživatelské položky pomocí konfiguračního programu

Integrace s mapovými aplikacemi

Webové prostředí pro pořizování a údržbu metadat.

Dotazovací stránka nabízí fulltextové vyhledávání nebo podle určitých kritérií včetně prostorového rozsahu (daných obdélníkem v zeměpisných souřadnicích výběrem z mapy).

Importy metadat do systému MicKA:

 • z XML formátu dle normy ISO 19139
 • z programu ArcCatalog (ESRI)
 • import/export dat a katalogové služby jsou řešené pomocí XSL šablon, čímž je umožněno na platformě nezávislé rozhraní

Způsoby zobrazení metadat:

 • v podobě HTML stránky
 • XML dle normy ISO 19139
Moduly (všechny pracují v prostředí intranetu/internetu) systému MicKA:
 • aplikace pro koncového uživatele (vyhledávání metadat a jejich zobrazení)
 • editační modul (pořizování a správa metadat, importy, exporty, )
 • správcovský modul (správa uživatelů, zadávání metadatových položek či dalších standardů) ¨
 • webová katalogová služba
Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček
Datum poslední změny: 25.6.2014 15:42