Úvodní strana > Geografický informační systém > Úvodní projekt GIS Karlovarského kraje

 Úvodní projekt GIS Karlovarského kraje

Úvodní projekt GIS je dokumentem Karlovarského kraje, který vznikl ve spolupráci s některými dalšími kraji, především s Plzeňským krajem, městi a obcemi Karlovarského kraje. Dokument vznikl v roce 2002 a je zaměřen na problematiku GIS, na "zvláštnosti" regionu Karlovarského kraje. Na Úvodní projekt Karlovarského kraje navazuje Typový úvodní projekt krajů ČR.

Projekt se skládá ze tří částí:

  • analytické části, která shrnuje základní poznatky o celostátních institucích v GISu, datové zdroje garantované na celostátní úrovni. Rozebírá GIS jako takový z úrovně Karlovarského kraje, analyzuje jeho současný stav, potřeby jednotlivých odborů krajského úřadu, zabývá se ostatními subjekty v Karlovarském kraji a samozřejmě GIS krajských úřadů sousedních krajů. Dále je analyzován GIS bývalých okresních úřadů a jednotlivých měst a obcí,
  • návrhové části, kde se Úvodní projekt zabývá možnostmi řešení různých aspektů GIS, jako součásti informačního systému úřadu se zaměřením na technické vybavení, základní programové vybavení, data, aplikace, lidské zdroje a organizaci a řízení. Zabývá se také všemi složkami GIS a především je zde řešen konceptuální datový model provázaný s databází SDZA (pro správu datových zdrojů a aplikací), dále zásady tvorby a údržby datové základny a konečně i architektura systému, řešeny jsou podrobně jednotlivé systémy použitelné pro GIS. Je zde navrženo základní schéma architektury GIS KÚ, jehož základní architektura je postavená na základech produktů od firmy ESRI,
  • způsobu realizace, kde specifikuje na základě posouzení možných řešení dílčích problémů GIS krajů, stanovení cílů a priorit budování GIS krajů a naznačuje konkrétní projekty krajského úřadu. Kromě popisu projektů jsou navrženy i jejich věcné a časové vazby. Zvláštní pozornost je věnována vymezení finančních potřeb pro budování a provoz GIS a navržení základního harmonogramu projektu.

Řešitelem projektu je firma Hydrosoft Praha (nyní T-Mapy).

Stažení - Typová úvodní studie GIS - separát (0,6MB PDF)

Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček
Datum poslední změny: 25.6.2014 15:37