Úvodní strana > Geografický informační systém > Typová úvodní studie GIS

 Typová úvodní studie GIS

Typová úvodní studie GIS krajských úřadů je projektem krajů České republiky, který je zastřešen Ministerstvem vnitra, Ministerstvem informatiky a Asociací krajů. Tento dokument vznikl v roce 2003 a je zaměřen na problematiku GIS na krajských úřadech. Typový projekt navazuje na Úvodní projekt GIS Karlovarského kraje.

Studie se skládá:

  • analytické části, která shrnuje základní poznatky o stavu a vývojových trendech v GIS, je zde provedena analýza prostředí centrální správy, úřadů veřejné správy a dalších složek, který se nějakým způsobem podílí na tvorbě GIS
  • návrhové části, kde se Typová úvodní studie krajů zabývá možnostmi řešení různých aspektů GIS, jako součásti informačního systému úřadu se zaměřením na technické vybavení, základní programové vybavení, data, aplikace, lidské zdroje a organizaci a řízení. Zabývá se také všemi složkami GIS a především je zde řešen konceptuální datový model provázaný s databází SDZA (pro správu datových zdrojů a aplikací), dále zásady tvorby a údržby datové základny a konečně i architektura systému
  • způsobu realizace, kde specifikuje na základě posouzení možných řešení dílčích problémů GIS krajů, stanovení cílů a priorit budování GIS krajů a naznačuje konkrétní projekty krajského úřadu. Kromě popisu projektů jsou navrženy i jejich věcné a časové vazby. Zvláštní pozornost je věnována vymezení finančních potřeb pro budování a provoz GIS

Řešitelem projektu je firma Hydrosoft Praha (nyní T-Mapy). Vedením projektu za Asociaci krajů ČR byla pověřena subkomise geoinformatiků GIS-K.

Stažení - Typová úvodní studie GIS - separát (0,6MB PDF)

Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček
Datum poslední změny: 25.6.2014 15:36