Úvod do "metodiky"

Na základě vývoje, kdy se oblast geodat neustále rozšiřuje, resp. požadavky jednotlivých zadavatelů rostou, možnosti zpracovatelů se rozšiřují a všeobecně se stále více využívá digitálních dat, nebo-li GeoDat. Zadání každého projektu, studie, územního plánu, atd., by mělo být definované tak, aby zpracovatel měl vždy stanovené cíle, účel, ale je nutné i definovat výstupy, které nám jako zadavateli budou předány, od takových "drobností", zda výstup bude ve formátu DOC, XLS, PDF, formát příloh, apod. Je Ale nutné definovat jak bude ten konkrétní výkres vypadat, jakou bude mít legendu, jaké barvy, či symbolika bude použítá, jakou strukturu bude mít Excel tabulka.
V případě GeoDat bude toto zvláště důležité, protože co s daty, která nebudeme moci využít a nadále používat ve své práci.

A v této chvíli máme dvě možnosti.
Nechat vše na zpracovateli, nebo zpracovateli detailně vše určit. Samozřejmě, že ideálním řešením je řídit se obecnými pravidly, předpisy, normami, ale pokud tyto existují. Pravdou je, že dnes již existuje mnoho těchto norem, která jsme nuceni používat (ČÚZK, ministerstva, správci sítí, atd.), ale jde o normy pro data, která jsou spravovaná dalšími subjekty a tyto data vetšinou nevytváříme, ale pouze využíváme k tomu, abychom vytvořili, zjednodušeně, "nová" GeoData.
A tyto nová data já potřebuji definovat. Především bych měl vědět co chci, jaký používám systém, jeho možnosti mám. Opět ideálním řešením je vše přizpůsobit jakýmsi standardům, které by byly nezávislé na systému. Dnes již tyto standardy existují, pro oblast GIS je to např. Open GIS Consortium, Inc (OGC).

Jsme si vědomi, že problematika GeoDat je velice složitá a proto bychom pro Vás chtěli připravit jistá základní pravidla, ať už obecná, nebo pro konkrétní projekty (pravidla pro zpracování územně plánovacích podkladů,..). Je nutné zdůraznit, že na některé dokumenty se vztahují jistá licenční ujednání a publikování pro širokou veřejnost bude možné jen ve zjednodušené formě. Naopak pokud jde o veřejnou správu, obce a města Karlovarského kraje, organizace zřizované Karlovarským krajem, budou tyto dokumenty k dispozici v daleko větším rozsahu.

Mezi ty obecné pravidla, které bychom Vám chtěli představit, patří dokument:

1. Obecný dokument - " Pravidla pro zadávání dokumentů v digitální podobě​"

2. Pokud jde o zájemce o územní plánování, připravujeme pravidla, která by měla řešit tuto problematiku. Tento dokument bude řešit sjednocení jistých pravidel při zpracování ÚPD a ÚPP.

Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček
Datum poslední změny: 25.6.2014 15:35